مطالعه ارتباط بین هزینه‎ های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9. روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای تجزیه و تحلیل آماری داده‎ها و آزمون فرضیه‎های پژوهش، از آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گیری می‎گردد.

3-9-1- تحلیل استنباطی

همواره پژوهشگر در تحلیل استباطی با نمونه‎گیری و انتخاب یک گروه کوچک (نمونه) از گروه بزرگتر (جامعه آماری) اصلی سر و کار دارد. پژوهشگر با داده‎ها و اطلاعات حاصل از نمونه، به برآورد و پیش‎گویی ویژگی‎های جامعه مورد پژوهش می‎پردازد. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتیجه‎های حاصل از نظاره‎های پژوهشگر در نمونه انتخابی خود به جامعه اصلی می‎باشد. یعنی پژوهشگر با به دست آوردن نما، میانگین، انحراف معیار و… در نمونه، به برآورد ارزش‎های مربوط به جامعه اصلی یعنی نما، میانه و میانگین جامعه اقدام می‎کند. پژوهشگر بر مبنای داده‎های حاصل از نمونه، به آزمون فرضیه می‎پردازد و تکنیک‎های آماری مورد نیاز از آمار استنباطی تأمین می‎گردد و پژوهشگر از دو روش به تحلیل داده‎ها می‎پردازد: (1) برآورد ارزش‎های جامعه با بهره گیری از ارزش‎های نمونه (2) آزمون فرضیه‎ها (خاکی، 1391).

در تحلیل استنباطی از دو نوع آمار بهره گرفته می‎گردد.

3-9-1-1. آمار پارامتری

آمار پارامتری به مجموعه روش‌های آماری‌ گفته می گردد که مدلی پارامتری برای پدیده احتمالی مورد مطالعه فرض می گردد و همه استنتاج‌های آماری از آن پس بر اساس آن مدل انجام می گردد. به عنوان مثال فرض می گردد که توزیع نمره‌های یک امتحان از توزیع نرمال پیروی می کند. در نتیجه برای مشخص‌شدن توزیع احتمال، کافی می باشد میانگین و واریانس توزیع را از روی داده‌های تجربی (نمره‌های دانش‌آموزان) به دست بیاوریم. حال برای پاسخ‌گفتن به سوال‌هایی زیرا «درصد دانش‌آموزانی که نمره‌ای بین ۱۰ تا ۱۵ آورده‌اند» از تابع توزیع به دست آمده بهره گیری می‌کنیم.

آمار پارامتریک مستلزم پیش فرض‎هایی در مورد جامعه‎ای که از آن نمونه‎گیری صورت گرفته می‎باشد. به عنوان مهم ترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می گردد که، توزیع جامعه نرمال می باشد (خاکی، 1391).

3-9-1-2. آمار غیر پارامتری

این گروه به فرض‎های بالا نیاز ندارد و فرض‎های آنها بر پایه مقیاس‎های اندازه‎گیری سطوح پایین‎تری نظیر مقیاس‎های اسمی و رتبه‎ای قرار دارند (خاکی، 1391).

3-9-1-3. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها

برای مطالعه اندازه همبستگی متغیرها می­توان از آزمون­های پارامتریک و ناپارامتریک بهره گیری نمود. انتخاب نوع آزمون­ها بستگی به نوع توزیع متغیرها دارد. شرط بهره گیری از آزمون­های پارامتریک نرمال بودن توزیع متغیرها می­باشد. آزمون های مختلفی برای نرمال بودن متغیرها هست. مانند این آزمون ها می‌توان به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون X2، اندرسن- دارلینگ، جارکو- برا و … تصریح نمود. در اینجا به آزمون‎های جارک- برا و کولموگروف – اسمیرنوف تصریح می گردد.

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف: این آزمون روش ناپارامتری ساده‎ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع‎های آماری منتخب می باشد پس آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی می باشد.

از این آزمون جهت مطالعه ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده‎های یک متغیر کمی مورد بهره گیری قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی از انجام پژوهش:

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل بشر و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های 1390 تا 1392 می‎باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش در محاسبه و جمع‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

که اهداف اصلی عبارتند از:

 • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت
 • تبیین چگونگی جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت
 • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت
 • کسب معیاری برای سنجش اندازه روی آوردن سازمان به کیفیت
 • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی
 • کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

 • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات
 • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‎ها اتفاق می‎افتد
 • تنظیم طریقه هزینه‎های کیفیت
 • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت
 • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه
 • کمک به بهره گیری کنندگان مانند مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی
 • توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری