ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1- مفهوم و تعاریف عملکرد

در فرهنگ لغت حییم کلمه عملکرد[1] به معنی اجراء، انجام، نمایش کار برجسته ترجمه شده می باشد.(بیک زاد وهمکاران،151،1389). عملکرد مفهوم نسبی چند بعدی می باشد که شامل نتایج و فرآیندهای ایجاد نتایج می باشد و معیارهای کیفی و کمی که در مورد عملکرد بکار گرفته می شوند، به عنوان نماینده عملکرد بوده و از عملکرد متفاوت هستند. بطور کلی عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی و مقایسه نتایج با انتظارات می باشد. بعضی اندیشمندان عقیده دارند که عملکرد بایستی به عنوان نتیجه کار توصیف گردد. “عملکرد کارکنان تابعی از حاصلضرب سه عامل: توانایی و مهارت، کوشش و کوشش در انجام وظایف و پشتیبانی های محیطی می باشد(میرسپاسی، 1392، 291).

از واژه عملکرد تعاریف زیادی شده می باشد اما در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج می باشد. رفتارها از فرد اجراء کننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به اقدام تبدیل می کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج، در مورد آنها قضاوت نمود(بیک زاده وهمکاران،151،1389).

عملکرد فرایندهای مختلف می تواند معانی مختلفی داشته باشد. در عین حال عوامل بسیاری وجود دارند که بر عملکرد تاثیر می گذارند. عملکرد بر حسب اندازه  کالاها یا خدمات قابل ارائه در یک واحد زمانی معین اظهار می گردد. در این مفهوم عملکرد سازمان شامل تاثیر بخشی کارایی خروجی و سایر حوزه هاست. عملکرد بر اساس نوع و فرم تولید مشخص می گردد. در حالی که بیشتر خدمات در بخش دولتی ارائه می شوند بخش خصوصی به عنوان تولیدکننده بیشتر ظاهرشده می باشد(یوگور[2] و یولوسوی،111،2013). عملکرد کسب و کار یا شغل شامل خروجی در انتهای یک مدت زمان معین می باشد و شامل درجه تحقق اهداف یا وظایف کسب و کار می باشد. در این حالت عملکرد نتیجه تمام کوشش ها در جهت دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد(ارکوت [3]و همکاران ،18،2010).

در نتیجه عملکرد مفهومی می باشد که به صورت کمی یا کیفی تعیین می گردد و یک شاخص اندازه گیری سطح دسترسی به هدف مشخص شده می باشد (کاسگون[4]،581،2013). عملکرد اندازه دستیابی کسب و کار به هدف مشخص شده و به بیانی دیگر کمیت و کیفیت آن چیز که از طریق آن حاصل شده می باشد می باشد. بر اساس این تعریف خروجی یک نهاد، در انتهای یک دوره زمانی معین، عملکرد شغلی یا نتیجه فعالیتهاست. این نتیجه به صورت درجه دستیابی به اهداف وضع شده توسط نهاد تعریف می گردد (یوگور و یولوسوی،111،2013).

همچنین عملکرد نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری کوشش می باشد . اگر چه کوشش منجر به عملکرد می گردد اما این دو را نمی توان با یکدیگر برابر دانست و میان این دو تفاوت فاحشی هست(سعادت، 1392،261). در واقع عملکرد نتیجه ی نهایی فعالیت می باشد. این فعالیت به مقصود سنجش عملکرد بر اساس اهداف قبلی ارزیابی می گردد(خویشی،66،1388).

در این ارتباط ، عملکرد و کوشش ها در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد. عملکرد کارکنان تعاریف زیادی دارد، که مانند شامل انجام وظایف و مسئولیت ها در شرکت توسط کارکنان با صرف زمان و کوشش در جهت برآورده کردن نیازهایشان می باشد. شرکتهای دارای منابع انسانی ماهر و کارامد می توانند به اهداف نهایی شان دست یابند. به علاوه اطلاعات مربوط عملکرد، فعالیتها آموزش و توسعه در سازمان، ترفیع، انتقال ، حقوق و مزایا، پاداش در ازای عملکرد و امثال آن اهمیت مساله را افزایش می دهد (آکناز[5]،163؛2009).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت عملکرد و سیستم‌ها و روش‌های مربوط به آن در سازمان‌های مختلف مانند شاخه‌های مدیریت امروز می باشد که بحث توانمندسازی و قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم مدیریت را برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و قالب برنامه‌های اجرایی دنبال می کند(رضایی، 1382).

[1]. Performance

[2].  Uygur &Ulusoy

[3]. Erkut et al

[4].Cosgun

[5].Aktas

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری