عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

تعیین عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب سهامداران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی کمک کند. اندازه سودآوری شرکت‌ها از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران می باشد اما اتکا به سود خالص بدون در نظر داشتن اقلام تشکیل دهنده آن، منجر به از دست‌دادن اطلاعات بااهمیت و مؤثر بر تصمیم‌گیری و اخذ تصمیمات نامناسب خواهد گردید. پژوهش حاضر به مقصود مطالعه و مقایسه قدرت تبیین‌دهندگی اجزای مختلف سود ازجمله جریان وجه‌نقد عملیاتی، اقلام تعهدی جاری،اقلام تعهدی غیر جاری و جریان وجه نقد آزاد و کمک به تبیین رفتار خلاف قاعده اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. به این مقصود تعداد 5 فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از 4 الگوی رگرسیون به روش داده‌های تابلویی بهره گیری گردید.  بر این اساس نمونه‌ای متشکل از 83 شرکت طی سال‌های 1383 لغایت  1389 به روش غربالگری انتخاب گردید. نتایج حاکی می باشد که محتوای اطلاعاتی جزء نقدی سود نسبت به سایر اجزای سود بیشتر می باشد و هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که، تقسیم سود به دو جزء جریان نقدعملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به سایر ترکیب‌های دیگر سود، ارزش تبیین‌دهندگی بالاتری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واژه‌های کلیدی: اقلام تعهدی جاری، اقلام تعهدی غیرجاری، جریان وجه نقد آزاد، جریان وجوه نقد عملیاتی، محتوای اطلاعاتی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری