مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1- نیاز به حسابـرسی

دلیل اصلی تقاضا برای خدمات حسابرسی به عنوان یک ابزار نظارتی را می‌توان تضاد منافع موجود بین مالکان و مدیران شرکت‌ها دانست (واﻻس[1]، 1987).

به گونه کلی، سه فرضیه‌ی عمده برای نیاز به حسابرسی مطرح می باشد که عبارت از فرضیه‌ی نمایندگی[2]،فرضیه‌ی‌علامت دهی[3]،فرضیه‌ی اعتباربخشی[4])بیمه‌ای (می‌باشند) لم[5]، 1998و واﻻس، 1987).

2-2-2-فرضیه‌ی نماینـدگی

این فرضیه، به نقشی که حسابرسی در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی اعمال می کند، تصریح دارد.طبق فرضیه‌ی نمایندگی، حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالک، بخش لاینفک سازوکاری قراردادی می باشد که برای کنترل و نظارت بر هزینه‌های نمایندگی مدیر ایجاد می گردد. هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به مالک، از اطلاعات بیشتری راجع به عملیات داخلی شرکت برخوردار می باشد، با فرض اینکه مدیر به دنبال منافع شخصی خود می باشد، بیشتر از حد مطلوب از منابع شرکت بهره گیری کرده، برای انتقال ثروت از مالکان به نفع خود تلاشمی‌کند.پس، سرمایه‌گذارانی که از رفتار عقلایی برخور دارند، چنین رفتارهایی را در قیمت گذاری اوراق بهادار شرکت لحاظ خواهند نمود و مبلغ کمتری را برای آن اوراق بهادار می‌پردازند. حتی به عنوان آخرین گزینه ممکن می باشد سرمایه‌ی خود را از شرکت خارج نمایند. در نتیجه، سرمایه گذاران برای اجتناب از چنین پیشامدهایی کوشش می‌کنند، سازوکارهایی را مستقر سازند که بر رفتارها و انگیزه هایفرصت‌طلبانه نظارت و کنترل داشته باشد. وجود حسابرس مستقل، یکی از این ساز و کارها می باشد. بدین ترتیب، در فرضیه‌ی نمایندگی، تأثیر حسابرس کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و خطرات زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی می باشد. بدون وجود حسابرس، ممکن می باشد صورت‌های مالی جانب‌دارانه و نادرست ارائه شوند. بر اساس این تئوری، در سازمان‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی باﻻتر می باشد، حسابرس نیازمند کار و کوشش بیشتری می باشد. به گفته‌ی واﻻس نزدیک‌ترین مفهوم به عدم تقارن اطلاعاتی، واژه‌ی پیچیدگی می باشد که بیشترین معیاری که محققان برای سنجش آن به کار برده‌اند، تعداد شرکت‌های فرعی واحد مورد رسیدگی می باشد. استاندارد حسابرسی آمریکا تصریح می کند: سازمانی که بدون نظارت کافی بر عملیات آن و به صورت غیر متمرکز اداره می گردد، ریسک بسیار باﻻیی را خواهد داشت. در واقع، خطر نادیده گرفتن اصول اخلاقی بیشتر در بخش‌های غیر متمرکز دیده می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3-فرضیه‌ی‌علامت دهی

بر اساس این فرضیه، حسابرس به کاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمایه کمک می کند و سرمایه‌گذار کوشش می کند حسابرس معتبری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشان دهد که عملیات شرکت شفاف و مناسب می باشد. سرمایه گذاران بالقوه نیز برای تصمیمات سرمایه گذاری خود از این علایم بهره گیری می‌کنند. توجیه این فرضیه در مورد نحوه‌ی قیمت گذاری خدمات حسابرسی به این شکل می باشد که مؤسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحب کاران خود حق‌الزحمه‌ی باﻻتری را طلب می‌کنند، زیرا چنین مؤسساتی از کیفیت و اعتبار باﻻیی نزد سرمایه گذاران و جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت و عملکرد مناسب‌تری را برای شرکت به ارمغان می‌آورند.

[1] Wallace

[2] Agency hypothesis

[3] Signaling hypothesis

[4] Insurance hypothesis

[5] Lam

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری