دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

– تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-11-1- تجزیه و تحلیل با بهره گیری از آمار توصیفی

 

در تجزیه و تحلیل با کمک آمار توصیفی ، پژوهشگر داده‌های جمع‌آوری شده را با بهره گیری از شاخص‌های آمار توصیفی اختصار و طبقه‌بندی می‌نماید و سپس با بهره گیری از نمودار آنها را نمایش می‌دهد. و سرانجام با بهره گیری از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آنها را اختصار می‌نماید. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌های جمعیت شناسی پاسخ‌گویان به پرسشنامه ( نمونه آماری ) از لحاظ جنسیت ، شغل ، سطح تحصیلات ، سابقه فعالیت با نرم‌افزارهای مالی و اداری  بر اساس تجزیه و تحلیل توصیفی صورت گرفته و نمودارهای دایره‌ای هر کدام ترسیم شده می باشد.

 

3-11-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از آمار استنباطی

 

در تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از آمار استنباطی همیشه نظر بر تعمیم نتایج حاصل از مطالعه یک گروه کوچک‌تر تحت عنوان نمونه به گروه بزرگ‌تر یعنی جامعه آماری می‌باشد. آمار استنباطی معمولا برای تخمین ویژگی‌های جامعه از  روی نمونه آماری تصادفی و نیز جهت آزمون فرضیه‌ها با بهره گیری از آزمون‌های معنی‌دار بودن آماری ، به مقصود تشخیص واقعی بودن و یا تصادفی بودن تفاوت‌های نظاره شده بین گروه‌ها یا متغیرها ، بکار می‌رود. در پژوهش حاضر برای مطالعه فرضیه‌ها و آزمون‌ها آنها ، همچنین تحلیل عاملی پرسشنامه و آزمون نیکوی برازش مدل از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم‌افزار AMOS بهره گرفته شده می باشد.

 

3-11-3 -مدل سازی معدلات ساختاری[1]

 

یک تکنیک تحلیل چند متغیره بسیار کلی و نیرومند از خانواده ریگرسیون چند متغیره و به اظهار دقیق‌تر بسط “بسط مدل خطی کلی[2]  ”  می باشد. این تکنیک به پژوهشگر اجازه می‌دهد مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درمورد روابط متغیرهای نظاره شده و مکنون می باشد که گاه تحلیل کووریانس و  یا مدل یابی علی نیز نامیده می گردد. اما اصطلاح  غالب همان مدل‌یابی معدلات ساختاری یا به اختصار SEM می‌باشد. (هومن،1384)

یکی از قوی‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی ، تجزیه و تحلیل چند متغیره می باشد. زیرا اینگونه موضوعات ذاتاً چند متغیره بوده و نمی‌توان آنها را به شیوه دو متغیره که در هربار تنها یک متغیر وابسته و مستقل مقصود می شوند ، حل نمود.

در پژوهش حاضر چهار عامل آمیخته بازاریابی بعنوان متغیرهای پنهان بیرونی مقصود می شوند. همچنین سه بعد مدل آکر ( آگاهی و تداعی‌های برند ، کیفیت ادراک شده ، وفاداری به برند ) به عنوان متغیر پنهان درونی و در نهایت ارزش ویژه برند نیز به عنوان متغیر پنهان درونی در نظر گرفته می شوند. هریک از این عوامل به کمک متغیرهای مشهود که همان سوالات پرسشنامه می‌باشند اندازه‌گیری می شوند.

[1] – Structural Equation Modeling

[2] – general linear model (GLM)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .