دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل‌های سنجش ارزش ویژه برند

 

همانطور که نظاره گردید ارزش ویژه برند یک مفهوم پیچیده می‌باشد که تاکنون تعریف واحدی از آن ارائه نشده می باشد. تعدد تعاریف ارائه شده در مورد این مفهوم از دیدگاه‌های مختلف باعث شده می باشد ، روش‌های مختلفی با رویکرد‌های متفاوت جهت سنجش و اندازه گیری آن موجود باشد که هر کدام از آنها با معرفی ابعاد و اجزاء مختلف کوشش در اندازه گیری ارزش ویژه برند دارد . همانند تعاریف ارزش ویژه برند مدل‌های سنجش نیز که برگرفته از همان تعاریف می‌باشند می‌توانند بر دیدگاه مالی استوار بوده و ارزش مالی حاصل از برند برای شرکت را سنجش و ارزیابی کنند . نظریه پردازان  بازاریابی انتقادهای را نسبت به مدل‌های مالی مطرح کردند. ازجمله اینکه مدل‌های مالی فقط بر کمیت‌های مانند ارزش بازار سهام ، درآمدهای ناشی از واگذاری مجوز ، هزینه‌های اکتساب ، قیمت یا حاشیه سود تمرکز دارند.( Shockret al,1994,150) گروه دیگری از مدل‌های سنجش مبتنی بر دیدگاه مصرف کننده بوده و ارزشی که مشتری از برند ادراک می کند را مد نظر قرار می‌دهند . در این مدل‌ها این ارزش ادراکی مجد ارزش برای شرکت تعبیر می گردد . گونه سوم مدل‌ها نیز از ترکیب دو دیدگاه مذکور بهره گیری کرده و تمرکز صرف بر روی دیدگاه مالی و ادراک مصرف کنندگان را ناقص تلقی می‌کنند . پس می‌توان به گونه کلی ارزش ویژه برند را از سه دیدگاه متفاوت زیر ارزیابی و سنجش نمود :

 

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • جنبه عملکرد مالی شرکت
 • جنبه ادراک‌های مشتریان
 • جنبه ترکیبی

 

در دیدگاه جنبه مالی شرکت  کوشش می گردد با بهره گیری از شاخص‌های مالی  و مطالعه آنها عواید مالی و جریانات نقدی حاصل از یک محصول برند دار در مقایسه با یک محصول فاقد برند محاسبه و به عنوان ارزش ویژه برند محسوب گردد.  در دیدگاه ادراکات مشتریان واکنش‌های مصرف کنندگان نسبت به برند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد  . در دیدگاه احساسات ، ادراکات و رفتارهای مشتریان نسبت به برند می‌تواند ارزش برند را مشخص کرده و در صورت ممتاز بودن به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته گردد.

با در نظر داشتن ازدیاد مدل‌های تعریف شده جهت سنجش ارزش ویژه برند در ادامه کوشش می گردد به مطالعه تعدادی از مشهورترین مدل‌های موجود پرداخته گردد . در میان مدل‌های اینتر برند و هرم پویای برند از بین مدل‌های با رویکرد مالی و همچنین مدل‌های کلر و آکر از میان مدل‌های مبتنی بر ادراکات مشتریان انتخاب شده‌اند که در ادامه به تشریح آنها پرداخته‌ می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .