دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف و تشخیص متغیرهای پژوهش

 

بطور کلی در این پژوهش چهار عنصر آمیخته بازاریابی ( محصول ، قیمت ، توزیع و فعالیت‌های پیش‌بردی ) به عنوان متغیرهای مستقل ، چهار بعد مدل ارزش ویژه برند آکر تحت عناوین سه متغیر آگاهی و تداعی‌های برند ، وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده به عنوان متغیرهای وابسته و مستقل و ارزش ویژه برند به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد که در شکل 3-2 نیز قابل نظاره می‌باشد. اما باتوجه به این‌که مدل در مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار می‌گیرد بایستی اظهار داشت که  چهار متغیر آمیخته بازاریابی به عنوان متغیرهای پنهان بیرونی به شمار می رود. و چهار متغیر ارزش ویژه برند و ابعاد آن متغیرهای پنهان درونی درنظر گرفته می گردد. هر کدام از این هفت متغیر به وسیله نیز توسط متغیرهای مشهودی که آیتم‌های خاصی در سوالات می‌باشند اندازه‌گیری می شوند. سوالات در نظر گرفته شده برای این عوامل    عدد می‌باشند که بر اساس ویژگی‌های مهم هر کدام از این عوامل همانطور که در فصل دوم مورد بحث قرارگرفت، استخراج شده‌اند. این آیتم‌ها به‌صورتی در نظر گرفته شده‌اند که هم مورد توجه شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری باشند و هم توسط خریداران و بهره گیری کنندگان این محصولات قابل فهم و درک باشند.

نکته مهمی که بایستی مورد توجه قرار گیرد این می باشد که آیتم‌های که جهت مطالعه هر یک از این متغیرها در نظر گرفته می گردد بایستی به علاوه‌که بایستی فاکتور‌های مدیریتی و بازاریابی در آن لحاظ شوند بایستی به گونه‌ای طراحی شوند که فاکتورهای تخصصی مربوط به محصولات نرم ‌افزاری هم در آنها لحاظ شده باشند. به همین مقصود قبل از تهیه پروپزال با تعدادی از تولید کنندگان و همچنین کاربران حرفه‌ای و با تجربه نرم‌افزارهای مالی حسابداری صحبت‌ها و مصاحبه‌های انجام گردید و اظهارنظرهای این گروه با مفاهیم و ادبیات اصلی آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند تلفیق گردید.

 

3-5- قلمروی مکانی ، زمانی و موضوعی پژوهش

 

3-5-1- قلمروی مکانی

 

قلمرو مکانی این پژوهش شهرستان اصفهان می‌باشد. شهرستان اصفهان به دلیل استقرار صنایع و کسب و کارهای بزرگ و کوچک متنوع و متعدد ، بازاری با اندازه مناسب ، روبه رشد و جذاب برای شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای مالی اداری درنظر گرفته می گردد. همچنین این شهرستان دارای شرکت‌ها و موسسات حسابداری، حسابرسی و مشاوره مالی زیادی بوده که به عنوان بازار مناسبی برای فروش نرم‌افزارهای مالی اداری محسوب می شوند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .