عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط هست بر همین اساس آغاز ارتباط بین ساختارهای رقابت در بازار و ریسک اعتباری در مرحله دوم قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری در مرحله سوم ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری در مرحله چهارم ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری در مرحله پنجم شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری در نهایت ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری با بهره گیری از مدل های رگرسیونی لجستیک ارائه گردید. در ادامه آزمون هر فرضیه به گونه جداگانه با دخالت متغیرهای کنترلی به تبیین زیر ارائه می گردد:

5-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری ارتباط هست» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری ارتباط منفی و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در ساختارهای رقابتی در بازار، 243/4- واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-1-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول  

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری ارتباط معنا داروجود دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری ارتباط مثبت و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در قابلیت جانشینی کالاها، 627/0 واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-1-1-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم   

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین اندازه بازار و ریسک اعتباری ارتباط معنا داروجود دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین اندازه بازار و ریسک اعتباری ارتباط منفی و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در اندازه بازار، 337/0- واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید