عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

1-6- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش

ریسک اعتباری: ریسک ناشی از عدم پرداخت بدهی اعتبار گیرندگان که پرداخت بدهی های خود را رعایت نمی کنند معمولا به عنوان ریسک اعتباری تصریح شده، در این پژوهش ریسک اعتباری از نسبت های مالی که با 5/95 درصد اطمینان شرکت ها را به احتمال عدم بازپرداخت خیلی زیاد، ضعیف و صفر تقسیم کرده می باشد نیز بهره گیری می گردد.

رقابت در بازار محصول: برای اندازه گیری رقابت در بازار محصول از نمره ترکیبی ابعاد پنجگانه رقابت  (COMP – SCOER) یعنی قابلیت جانشینی محصولات، تعداد شرکتهای فعال، حجم تقاضا، موانع ورود به بازار و نسبت تمرکز صنعت بهره گیری می گردد.

سودآوری: بازده داراییها که عبارتست از نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل حقوق صاحبان سهام شرکت، به عنوان معیار سودآوری بهره گیری می گردد.

نقدینگی: نسبت جاری که معمولترین معیار مورد بهره گیری برای توانایی پرداخت بدهیهای کوتاه مدت می باشد برای محاسبه نقدینگی بهره گیری می گردد.

اندازه شرکت: این متغیر، از لگاریتم دارایی ها بدست می آید.

1-7- ساختار کلی پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه خواهد گردید:

در فصل اول ما به اظهار مساله، ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، اهداف علمی و کاربردی پژوهش و به صورت اختصار به اظهار چارچوب نظری و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در پژوهش پرداختیم.

در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع پژوهش ومبانی نظری، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد مطالعه قرار می­گیرد.در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی پژوهش شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده­ها و در انتها فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­های پژوهش توسط روشهای آماری مناسب پرداخته خواهد گردید. در فصل پنجم ضمن اظهار اختصار­ای از موضوع پژوهش و روش پژوهش، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد گردید. همچنین پیشنهاداتی که می­تواند در تحقیقات آتی مورد بهره گیری قرر گیرد، ارئه می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید