ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-5- اندازه‌گیری کارایی

همان‌گونه که از تعریف کارایی استنباط می گردد، به‌ قاعده می‌توان ستانده حاصل از هر واحد داده را اندازه‌گیری نمود. اما انجام این اندازه‌گیری ممکن می باشد به ‌سادگی عملی نباشد. در این راستا، در بعضی از کشورها، بخش های دولتی شاید بتوانند بعضی از معیارهای کارایی را در اختیار بگذارند اما سایر سازمان ها بایستی معیارهای اندازه‌گیری مربوط و مناسب خود را تدوین کنند. معیارهای اندازه‌گیری ستانده‌ها بایستی مربوط، قابل اجرا و مورد توافق مدیریت و کارکنان باشد. در مقایسه و اندازه‌گیری بایستی توجه داشت که تفاوت هزینه‌ها به‌تنهایی مفهومی ندارد، بلکه علت های وجود این تفاوت هاست که دارای اهمیت می باشد.

برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری روش های مختلفی هست که در حالت کلی می توان آن ها رابه دو روش زیر تقسیم بندی نمود:

     الف) روش های پارامتری: به روش هایی اطلاق می گردد که در آنها آغاز یک شکل خاص برای تابع تولید در نظرگرفته می گردد، سپس با یکی از روش های برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجی مرسوم می باشد ضرایب مجهول (پارامترها) این توابع برآورد می گردد و زیرا در این روش ها پارامتر یا پارامترهایی از توابع برآورد می گردد به آنهاروش پارامتری می گویند(عبدی و فتحیه فشجانی،2،1390).

در روش پارامتری از یک تابع تولید، هزینه یا سود جمعی بهره گیری می گردد. این روش مورد تردید اقتصاددانان قرار دارد، زیرا که در آن فرضیات جمع پذیری، معضلات انتخاب فرم تبعی و نقض فروض کلاسیک ها برای برآورد ضرایب هست. در روش ناپارامتری نیازی به تصریح مدل و فرضیات فوق نیست و اندازه گیری با اطلاعات اندک امکانپذیر می باشد )رضایی و همکاران، 1388).

        ب) روش های غیرپارامتری: این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی ریاضی هستند که برای محاسبه کارایی نسبی از آنها بهره گیری می گردد. عبارت نسبی بسیار مهم می باشد زیرا کارایی به دست آمده در این روش نتیجه مقایسه بنگاه های موجود با یکدیگر می باشد. پس، در صورتی که تعدادی از مشاهدات حذف و یا تعداد آنها زیاد گردد ممکن می باشد مقدار کارایی محاسبه شده نیز کاهش یا افزایش یابد. لذا کارایی به دست آمده نسبی می باشد نه مطلق. در روش های غیر پارامتری نیازی به انتخاب فرم تابع نبوده و محدودیتی نیز برای تعداد ستاده یا وجود ندارد (عبدی و فتحی هفشجانی،2،1390)

مانند روش های غیرپارامتری روش تحلیل پوششی داده ها می باشد با در نظر داشتن اینکه تحلیل پوششی دادهها مبتنی بر یک سری بهینه سازی با بهره گیری از برنامه ریزی خطی می باشد ونوع تابع آن از قبل مشخص نبوده تا برای پارامترهای آن برآورد نمود، پس این روش » ناپارامتریک« گویند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل پوششی داده ها عبارت می باشد از یک روش برنامه ریزی ریاضی برای اندازه گیری کارایی نسبی در واحدهای یکسان که آن را چارنز، کوپر و رودز[1] بر مبنای مدل فارل، خلق کرده اند. آنها در مقاله خود این روش را به این شکل تعریف کرده اند که تحلیل پوششی داده یا یک مدل برنامه ریزی ریاضی بکار گرفته شده برای داده های نظاره شده می باشد که روشی جدید برای تخمین تجربی نسبت های وزنی یا مرز کارایی را همچون تابع تولید فراهم می سازد که پایه اقتصاد مدرن می باشد. از این روش برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده  بهره گیری می گردد. واحدهای تصمیم گیرنده عبارت می باشد از یک واحد سازمانی یا یک سازمان مجزا که فردی به نام مدیر، رئیس یا مسئول آن را اداره می کند به این شرط که این سازمان یا واحد سازمانی دارای فرایند سیستمی باشد به این معنا که تعدادی عوامل تولید بکار گرفته شوند تا تعدادی محصول به دست آید. با توده به این که سیستم مورد نظر شامل سیستم های تولیدی و خدماتی، انتفاعی و غیر انتفاعی و دولتی و غیر دولتی می گردد، در ادبیات تحلیل پوششی داده یا به مقصود جلوگیری از پراکنده کاری به جای عوامل ورودی سیستم از مفهوم نهاده  و به جای محصولات خروجی سیستم از مفهوم ستاده  بهره گیری می گردد. مفاهیم نهاده و ستاده از علم اقتصاد گرفته شده می باشد که مبنای تحلیل های این روش جدید می باشد. تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده این فرض را قائل می باشد که واحدهای تصمیم گیرنده تحت مطالعه، نهاده های مشابه را برای تولید ستاده های مشابه بکار می گیرند. به عنوان مثال، شعب بانک یا مدارس یک استان، شعب یک شرکت بیمه ای و… که در هر مورد واحدهای تصمیم گیرنده دارای ساختارهای مشابه هستند. لذا دارای نهاده ها و ستاده های مشابه با سطوح مقداری متفاوت نیستند)مهرگان، 1383 ،20)

[1]. Cooper & Rhodes

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری