تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2. مطالعه یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین بیشتر می باشد. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین بیشتر می باشد. استانداردها و اصول پذیرفته شده حسابداری تا حدودی به مدیران­آزادی اقدام و اختیارات اعطا می نماید، لذا گزارشات مالی به ویژه اقلام تعهدی و سود حسابداری تا حدودی مبتنی بر برآوردها ، انگیزه ها و انتظارات مدیران می باشند.

در ادبیات پژوهش به سه انگیزه اصلی مدیران از اعمال مدیریت سود تصریح شده می باشد:

نخستین انگیزه ، انگیزه فرصت طلبانه می باشد­که طی آن مدیریت به منظورحداکثر کردن منافع شخصی­خودسعی­درمدیریت سود می­نماید.

دومین انگیزه، قراردادهای­کارا می باشد­ که مدیران به منظورکاهش ­هزینه­های نمایندگی ­با اعتباردهندگان وسهامداران اقدام به مدیریت سودمی­کنند.

سومین انگیزه،  انگیزه علامت دهی می باشد که طبق آن مدیریت به مقصود کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دست به مدیریت سود می زند(لوییس و رابینسون، 2005).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهشات تجربی پیشین در خصوص انگیزه های فوق بویژه انگیزه سوم، شواهدی از وجود ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام ارائه نموده اند. در انگیزه علامت دهی، مدیریت­کوشش نموده از آزادی اقدام خود در انتخاب رویه های حسابداری به مقصود انعکاس بهتری از عملکرد شرکت و به تبع آن همگرایی هر چه بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی  بهره گیری نماید. در واقع  مدیریت کوشش نموده ازطریق اقلام تعهدی اختیاری سیگنال هایی را در خصوص اطلاعات محرمانه و عملکرد آتی شرکت به بازار مخابره نماید.

از سوی دیگر در شرکت های دارای فرصت های رشد بالا به دلیل معضلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بالا ، مدیران از انگیزه بالاتری درجهت اعمال مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) به مقصود ارائه اطلاعات محرمانه در خصوص سودآوری و عملکرد آتی شرکت برخوردارند، پس انتظار می رود در شرکت های با فرصت های رشد بالا سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی ارزش بیشتری برای اقلام تعهدی اختیاری  متصور باشند(روبین و وو، 2014).لذا می­توان نتیجه­گرفت حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین بیشتر می باشد.

از سوی دیگر طبق انگیزه علامت دهی، در شرایطی که اطلاعات محرمانه و برنامه های شرکت حاکی­ازچشم انداز اقتصادی مثبت و سودآوری آتی می باشد نسبت به عکس این شرایط، مدیران ازانگیزه بیشتری درجهت اعمال مدیریت سود رو به بالا (اقلام تعهدی اختیاری مثبت) به مقصود ارائه اطلاعات محرمانه درخصوص سودآوری و عملکرد آتی شرکت برخور دارند، پس انتظار می رود در شرکت های با فرصت های رشد بالا سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی ارزش بیشتری برای اقلام تعهدی اختیاری مثبت نسبت به اقلام تعهدی اختیاری منفی متصور باشند(روبین و وو، 2014).لذا می­توان نتیجه­گرفت­که حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین بیشتر می باشد.

محققانی زیرا مایوگ( 1998)، هلسترام و تایرول( 1993)، لانگ فانگ و همکاران(2009) ، لی و همکاران(2012)و رابین و وو (2014)ارتباط مثبتی بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام نشان دادند که همسو با نتایج حاضرمی باشد.رابین و وو (2014) در پژوهشی با عنوان ارزیابی ارتباط میان رشدهای آتی شرکت و اقلام تعهدی اختیاری به مطالعه رفتار اقلام تعهدی اختیاری در گروه شرکتهای با رشد بالا و شرکتهای  با رشد پایین پرداختند.آنها دریافتندکه در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین، ارزشگذاری اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیشتر از ارزشگذاری اقلام تعهدی منفی خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری