عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-9-عرضه کیفیت حسابرسی

پژوهش در باب کیفیت حسابرسی را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن عرضه کیفیت حسابرسی توسط مؤسسات حسابداری رسمی تحلیل نمود. بخش دیگری از پژوهش‌های انجام شده درمورد کیفیت حسابرسی بر عرضه حسابرسی با کیفیت مطلوب به وسیله حسابرسان مستقل متمرکز بوده می باشد. برای مثال تاتار و همکارانش[1] (1991) اظهار کردند که پیش بینی اولیه‌ی طرف تقاضا این می باشد که صاحب کارانپر ریسکتر، حسابرسان با کیفیت‌تر را انتخاب می‌کنند اما فلتهام و همکارانش[2] (1991) اظهار کرده‌اند که پیش بینی تاتار و همکارانش را بایستی با در نظر داشتن افزایش هزینه تفاضلی حسابرسی با کیفیت‌تر تحلیل نمود (حساس یگانه وقنبریان، 1385).

تحقیقات نشان داده می باشد که ساختارموسسه حسابرسی نیز بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. بر اساس این تحقیقات کیفیت حسابرسی در موسسه‌هایی که ساختار قوی‌تری در بهره گیری از روش‌های حسابرسی دارند،با سایر موسسه‌ها تفاوت دارند. ادغام موسسه های حسابرسی و یکسان شدن روش‌های مورد بهره گیری در موسسه های مختلف این فرضیه را کم اهمیت ساخته می باشد.بیشتر محققان این نظریه را مطرح کرده‌اند که به گونه کلی،ارتباط مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی هست

و اگر موسسه های بزرگ حق‌الزحمه بیشتری به صاحبکار تحمیل می‌کنند به این معنی می باشد که کیفیت خدمات حسابرسی آن‌هامطلوب‌تر می باشد. تحقیقات،البته این فرضیه را نیز مطرح کرده می باشد که موسسه های بزرگ‌تر به دلیل تجربه بیشتر و ساختار مناسب‌ترمی‌توانند بخشی از صرفه اقتصادی خود را به مشتری منتقل کنند و حق‌الزحمه کمتری از صاحب کار بگیرند (علوی طبری و همکاران، 1388).

2-2-10محصولات کیفیت حسابرسی

همان‌گونه که نمودارهای (2-2) و (3-2) نشان می‌دهند، کیفیت حسابرسی مولد دو محصول موثر بر کیفیت صورت‌های مالی (یعنی اعتبار و کیفیت اطلاعات) می‌باشند. در این بخش ارتباط بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات مذکور مورد بحث قرار می‌گیرد.

اعتبار اطلاعات به توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن جایگاه بهره گیری کنندگان از اطلاعات صورت‌های مالی مربوط می گردد. همان گونه که در قسمت‌های قبلی بحث گردید، دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده می باشد. او اظهار می‌دارد که ذی‌نفعانمی‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس بهره گیری نمایند. وی استدلال می کند که اگر به کار گیری صاحبکار خاص در میان صاحب کاران حسابرسی خاص یکسان می باشد، آنگاهحسابرسان بزرگ‌تر که تعداد صاحب کاران بیشتری دارند، در راستای کوشش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشاء تحریف کشف شده دارند. دوپاچ و سیمونیچ اظهار می‌کنند از آنجا که حسابرسان دارای نام تجاری ویژگی‌های مرتبط عینی بیشتری پیرامون کیفیت (شامل آموزش تخصصی و بازبینی‌های دقیق‌تر) دارند انتظار می‌رود ذی‌نفعان آنان به عنوان عرضه کننده اعتبار بیشتر صورت‌های مالی بنگرند. نظریه رایج در میان بانک داران و پذیره‌نویسان این می باشد که حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار صورت‌های مالی می‌افزایند و این نظریه از نتایج تحقیقات دوپاچ و سیمونیچ طرفداری می‌نماید.

بعضی از مطالعات کیفیت حسابرسی اظهار می‌کنند که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه می‌نمایند. برای مثال در مطالعات مرتبط با اولین عرضه عمومی سهام، اعتبار اطلاعات اغلب به عنوان توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن ارزیابی قبلی عدم قطعیت ارزش موضوعات جدید تعریف شده می باشد. فرض می گردد حسابرسان دارای نام تجاری سطح اطمینان اطلاعاتی بیشتری را در باب موضوعات جدید ارائه می‌نمایند. مطالعات تجربی که این گمان را آزموده‌اند عموماً از آن طرفداری می‌نمایند.

مطالعات اولیه نشان دادند در مواردی که صاحب کاران حسابرسانشان را تغییر می‌دهند این علامت دهی اطلاعاتی مستقیم از طریق اندازه گیری واکنش قیمت سهام بر حسن شهرت حسابرس اثر می‌گذارد. در این مطالعات صرفاً یک طرفداری محدود برای اثبات این که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه می‌کنند، پیدا نمود شده می باشد. برای مثال، بیتی[3] (1999) دریافت که بازده‌های اولین عرضه‌ی عمومی سهام برای صاحب کارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری بهره گیری می‌کنند (8 ابرمؤسسه حسابداری) در مقام مقایسه با سایرین (غیر از 8 ابر مؤسسه حسابداری) کمتر می­باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ونگ و نئو،1993 رویکرد مستقیم‌تری را برگزیدند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران به شوک‌های سود آوری به دریافتشان از اعتبار گزارش سود آوری بستگی دارد. آنان دریافتند که ضریب واکنش سود صاحب کارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری بهره گیری می‌کنند در مقایسه با سایرین بیشتر می‌باشد به همین قیاس، جنگ و لین،1993، دریافتند که در اولین روز مبادله اولین عرضه عمومی سهام، حجم مبادله صاحب کارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی می شوند در مقایسه با سایرین بیشتر بوده می باشد. همچنین در روزهای بعدی حجم مبادله سهام صاحب کارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی می شوند در مقایسه با سایرین کمتر می باشد.

کریشان[4] (2003) با بهره گیری از مطالعه‌ی ونگ و نئو اندازه گیری نیرومند تری از توانایی حسن شهرت حسابرس برای افزایش اعتبار اطلاعات ایجاد نمود. کریشنان تأثیر کیفیت حسابرسی در قیمت گذاری ذخایر احتیاطی را مطالعه نمود. او سود را به اجزای جریان‌های نقدی حاصل از عملیات، ذخایر غیر احتیاطی و ذخایر احتیاطی تجزیه نمود و سپس بازده سهم را از این سه جزء کم نمود و متغیر مصنوعی را برای نمایش کیفیت حسابرسی ارائه نمود (6 ابر مؤسسه حسابداری پیش روی مؤسسات حسابداری دیگر). او دریافت که ذخایر احتیاطی صاحب کارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری بهره گیری می‌کنند در مقایسه با دیگران ارتباط دقیق‌تری با بازده های بازار دارد. این مطلب نشان می‌دهد حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار ذخایر گزارش شده می‌افزایند.

[1] Datar at al ,1991

[2] Feltham et al ,1991

[3] Beatty

[4] Krishnan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری