عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-1- نرخ بازده سرمایه[1] ، برگشت حقوق صاحبان سهام[2] ، بازده اصل سرمایه[3] و مشتقات آنها

نرخ بازده سرمایه یا برگشت سرمایه، برگشت حقوق صاحبان سهام و بازده اصل سرمایه و مشتقاتشان بعضی از شاخص های مالی هستند که اکثراً توسط شرکت ها برای ارزیابی نتایج تجاری شان بهره گیری می گردد (وستون وبریگام،1386).

نرخ بازده سرمایه مهم ترین ارزیابی برای سرمایه گذار می باشد، زیرا نسبت بازده سود تجارت را محاسبه می کند و به عنوان شاخصی برای سرمایه گذار می باشد. برگشت حقوق صاحبان سهام معیار مهمی برای  نشان دادن اندازه درآمد هر سهم می باشد که با تقسیم سود خالص شرکت (در آمد ) به حقوق صاحبان سهام محاسبه می گردد. در عوض آنهایی که توسط سرمایه گذاران عهده دار شدند تا سود را به عنوان نسبتی از برابری تولید ارزیابی کنند، دیدگاه مدیر را اتخاذ می کنند. بازده اصل سرمایه متغیری می باشد که به دارایی ها در محدوده کنترل مستقیم مدیر باز می گردد. (سایمونز[4] ،2000) .

2-3-1-1- ارزش افزوده اقتصادی[5](EVA)

مدل ارزش افزوده اقتصادی توسط شرکت استرن استوارت و شرکا[6] برای تصحیح خطای حسابداری عمومی از طریق تشخیص صریح این که وقتی مدیران سرمایه را به خدمت میگیرند بایستی برای آن هزینه بپردازند، ایجاد گردید. با احتساب اینکه تمام هزینه های سرمایه، مانند هزینه برابری ارزش افزوده اقتصادی در هر دوره گزارشی نشان می دهد اندازه ثروت یک تجارت تولید شده یا از بین رفتن ثروت می باشد(تاتیسچی وبلاچاندر،141،2008).

به بیانی دیگر ارزش افزوده اقتصادی قصد دارد سود را به شکل سهامداران تعریف کند. ارزش افزوده اقتصادی به مدیران کمک می کند تا دو اصل اساسی مالی را در تصمیم گیری شان لحاظ کنند. اولین اصل این می باشد که هدف مالی هر شرکت بایستی حداکثر کردن ثروت سهامدار باشد. دوم این می باشد که ارزش یک شرکت بستگی به میزانی دارد،که سرمایه گذاران انتظار دارند سود آتی از هزینه سرمایه بیشتر گردد یا کمتر گردد. به این معنی که افزایش شدید در ارزش افزوده اقتصادی باعث افزایش در ارزش افزوده یک شرکت می گردد.

ارزش افزوده اقتصادی انجام احتمالی را با بهره گیری از ارزیابی مالی از بین می برد که تصمیم گیری را با تمرکز اصول رایج متصل و مرتبط می کند.که چطور ارزش افزوده اقتصادی را ارتقاء دهیم؟ به این شکل، ارزش افزوده اقتصادی یک سیستم مدیریت مالی می باشد که زبان عمومی برای کارکنان در تمام پست های عملیاتی و کارکنان را ارائه می دهد و این امکان را فراهم می آورد که تمام تصمیمات مدیریتی نمونه گیری، کنترل، مطرح و به شکل مطابقی جبران شوند.(همان منبع ،142)

2-3-1-2- قیمت گذاری بر مبنای فعالیت [7]

قیمت گذاری بر مبنای فعالیت  برای اظهار ضعف های سیستم های تعیین قیمت بر مبنای اندازه محرک  نوعی معرفی گردید. این ایده در پایه این نمونه می باشد که فعالیت های یک شرکت در جهت پشتیبانی تولید و حمل وانتقال کالا و خدمات بایستی هزینه های محصول را در نظر بگیرد (کوپر[8] و کاپلان، 2004).

این روش شناسی می تواند منجر به ارزیابی های اساساً مختلفی از هزینه ها و سوددهی محصول نسبت به رویکردهای ساده دیگر گردد که باعث تصمیم گیری های استراتژیک دقیق تر با سوددهی بیشتر در مورد طراحی محصول، قیمت گذاری، بازاریابی و مونتاژ و همچنین پیشرفت های پیوسته عملی گردد. روش شناسی قیمت گذاری بر مبنای فعالیت مبنایی برای ایجاد و گسترش آتی مدیریت بر مبنای فعالیت را در چارچوبی برای مدیریت ارزیابی عملکرد براساس کنترل فعالیت ها به واسطه دیدگاه هزینه و طریقه ارائه می دهد. (تاتیسچی و بلاچاندر،143،2008)

[1]. Return On Investment (ROI)

[2] . Return On Equity (ROE)

[3]. Return On Capital Equity (ROCE)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]. Simons

[5]. The economic value added (EVA)

[6]. Stern stewart & Co

[7]. The activity based costing.the activity based management (ABC)

[8]. Cooper and Kaplan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری