عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- روش پژوهش

پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهشگران حسابداری معمولا با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی هست و با انواع روش های آماری،نظاره و… قابل اندازه گیری هستند،اقدام به انجام پژوهش خویش می نمایند.آنان آگاهانه یا نا آگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر می باشند البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع شده اند(احمد زاده،1390).اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور،پژوهش حاضر در طبقه رویکرد های اثبات گرایی قرار می گیرد. این پژوهش از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آن چیز که که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با در نظر داشتن آن که قضاوتهای ارزشی در این پژوهش کم رنگ می باشد، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با در نظر داشتن اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن بهره گیری خواهد گردید در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2- جامعه و نمونه آماری پژوهش

در پژوهش، واژه جامعه به کلیه افرادی اطلاق می گردد که اقدام تعمیم پذیری به آنها انجام می شود ماهیت پژوهش تعیین کننده جامعه آماری می باشد.پس تعریف: «جامعه عبارت می باشد از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم»(دلاور، 1378). جامعه پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-3-روش نمونه گیری

در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه آماری، از ارتباط خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونه گیری بهره گیری نشده می باشد بلکه از روش حذفی بهره گیری گردیده می باشد. به بیانی دیگر آن دسته از شرکت های جامعه آماری که شرایط زیر را دارا بودند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف شده اند شرایط انتخاب نمونه به صورت زیرارائه شده می باشد.

  1. برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها، سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
  2. طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچگونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
  3. 3. کلیه ی اطلاعات مورد نیاز شرکتها برای پژوهش در دسترس باشد.

4 . جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گران مالی، شرکت های هلدینگ و لیزینگ ها) نباشند.

5 . شرکت ها در طی سالهای پژوهش صورت های مالی خود را به بورس ارائه داده باشند. در نهایت تعداد شرکت های نمونه آماری 138 شرکت می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید