عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه دوم)  ابعاد عملکرد

عمکلرد دارای چند بعد می باشد به این معنی که به مقصود درک مفهوم واقعی عملکرد بایستی به انواع متفاوتی از رفتار توجه گردد. از میان رفتارهای مختلف دو نوع رفتار اهمیت بسزایی دارد که شامل عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای یا مفهومی می باشد. بعضی از محققان در تصریح به عملکرد زمینه ای به مفاهیمی همچون رفتارهای اجتماعی و شهروندی سازمانی تصریح کرده اند.(آگوینیس[1]،79،2007).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عملکرد مفهومی و عملکرد وظیفه ای بایستی جداگانه در نظر گرفته شوند. زیرا آنها ضرورتا پشت سر هم رخ نمی دهند. یک کارمند می تواند کارایی بسیار بالایی در شغل خود داشته باشد، اما در عین حال دارای عملکرد ضعیفی با در نظر داشتن بعد مفهومی عملکرد باشد. عملکرد وظیفه ای عبارتست از: فعالیتهایی که در مواد خام تغییر شکل ایجاد کرده و آنها را به صورت محصولات و خدماتی که بوسیله سازمان تولید می گردد، در می آورند. فعالیتهای که به فرآیند تغییر شکل در سازمان کمک میکنند و این کمک ها از طریق تامین و جایگزینی دوباره مواد خام، توزیع محصول نهایی، ارائه طرح هایی در زمینه بهبود هماهنگی، سرپرستی و تأثیر های مهمی که کارکنان را قادر می سازد تا تأثیر خود را به صورتی موثر تر و کاراتر انجام دهند، صورت می پذیرد(جعفری،40،1390)

عملکرد مفهومی نیز عبارتست از: رفتارهایی که به اثربخشی سازمانی، از طریق ایجاد محیطی مناسب برای ایفای عملکرد وظیفه ای کمک می کنند. عملکرد مفهومی شامل رفتارهایی می باشد مانند: 1) اصرار بر احساسات و بکارگیری نیروی اضافی در کار بعنوان ضرورتی جهت تکمیل موفقیت آمیز فعالیت های کاری توسط فرد مانند: وقت شناس بودن و کاهش غیبت، صرف نیروی اضافی در کار، 2) همکاری و کمک به دیگران مانند: مساعدت و کمک به مشتریان و همکاران، 3) پیروی از قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمانی مانند: پیروی از دستورات، نشان دادن تکریم به قدرت، پذیرش ارزشها و سیاست های سازمانی و 4) تصدیق طرفداری و دفاع از اهداف سازمانی مانند: وفاداری سازمانی، نماینده خوب برای سازمان در بین سایرین (آگوینیس،79،2007).

بسیاری از سازمانها براین باورند که یک نیاز اصلی در زمینه تاکید بر عملکرد وظیفه و مفهومی احساس می گردد، زیرا کارکنان سازمانها نمی توانند بدون وجود حداقل رفتارهای مفهومی، تأثیر خود را به گونه شایسته اعمال کنند. بین دو بعد از عملکرد تفاوت هایی هست. اولین تفاوت این می باشد که عملکرد وظیفه در بین مشاغل مختلف متفاوت می باشد. بر خلاف آن عملکرد مفهومی به گونه نسبی در بین سطوح کاری و سلسله مراتبی همسان می باشد. دوم اینکه عملکرد وظیفه ای دارای نقشی ثابت می باشد، به این معنی که معمولا در تبیین کار افراد درج شده می باشد. پیش روی رفتارهای عملکرد مفهومی معمولا دارای تأثیر ثابتی نیستند و انتظار بر این می باشد که هیچگونه صراحتی در مورد آنها ارائه نشود. نهایتا اینکه عملکرد وظیفه ای در اصل از توانایی ها و مهارتهای افراد تاثیر می پذیرد در حالیکه عملکرد مفهومی متاثر از شخصیت آنها می باشد(جعفری،41،1390)

در سیستم های مدیریت هر دو بعد عملکرد وظیفه ای و مفهومی دارای اهمیت تلقی می شوند. پس هر دو بعد عملکرد وظیفه ای و زمینه ای بر موفقیت سازمان کمک می کنند. تاکید بر هر دو بعد عملکرد وظیفه ای و زمینه ای منجر به بالاتر رفتن سطح خدمات ارائه شده به مشتریان و همچنین رضایت کارکنان می گردد(آگوینیس[2]،80،2007)

[1].Aguinis

[2]. Aguinis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری