عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1. مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش، عبارت می باشد از مجموعه فعالیت هایی که برای رسیدن به هدفی انجام می شود. و پژوهش عبارت می باشد از مجموعه فعالیت هایی که پژوهشگر با بهره گیری از آنها به قوانین واقعیت پی می برد. روش های پژوهش، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می طریقه. در هر پژوهش، پژوهشگر کوشش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند که دقیق تر از روش های دیگر، واقعیت را کشف کند. پس شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها، مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب می باشد. یکی از مهمترین روش ها، پژوهش همبستگی می باشد که در آن کوشش می گردد ارتباط بین متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی تعیین و یا پیش بینی یک متغیر از روی یک یا چند متغیر دیگر، مشخص گردد.

اما قبل از انتخاب روش پژوهش، تشخیص مساله و اظهار آن ضروری می باشد. اظهار مساله بایستی به صورتی باشد که بتوان آن را با بهره گیری از روش های پژوهشی معتبر و پایدار، مورد پژوهش قرار داد. برای انتخاب مساله پژوهشی مناسب، بایستی خلاء موجود، عدم مطابقت نتایج و واقعیت های توصیف و تبیین نشده در پژوهش های گذشته، را مد نظر قرار داد (دلاور، 1389).

پس در این فصل، مسئله و فرضیه ها، روش های گردآوری و تحلیل داده های پژوهش تشریح می شوند.

3-2. اظهار مساله

با مطالعه سابقه تحقیقات انجام شده در خصوص کیفیت سود و نوع مدیریت سود، مشخص می گردد که پژوهشگران کوشش دارند، دریابند که مدیران از چه انگیزه هایی برای مدیریت سود بهره گیری می کنند و انگیزه های دستکاری سود آنها چه تاثیری بر کیفیت سود دارد. یافته های بعضی از تحقیقات خارجی نشان می دهد که انگیزه های دستکاری و مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته، بیشتر از شرکت های غیر ورشکسته می باشد.

با این تفاصیل، مطالعات محدودی در ارتباط با کیفیت سود و نوع مدیریت سود برای دسته بندی های مجزای شرکت ها، نظیر درمانده مالی، ورشکسته و سالم، سود ده و زیان ده، هموارساز و غیر هموارساز سود، کیفیت سود بالا و کیفیت سود پایین، صورت گرفته می باشد.

مطالعه وضعیت مالی و انتشار یافته ها بر اساس تفکیک شرکت ها، بهتر می تواند بر تصمیم گیری بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی، تاثیرگذار باشد. پس این پژوهش با طبقه بندی کردن شرکت ها به ورشکسته، درمانده مالی و سالم، کوشش دارد پاسخی متقاعد کننده برای این پرسش ها بیابد:

آیا مدیران شرکت های ورشکسته، درمانده و یا سالم، از اقلام تعهدی به عنوان یک مداخله عمدی مدیریت در فرایند گزارشگری مالی به مقصود پیشبرد منافع شخصی، بهره گیری می کنند؟ معیار های سنجش کیفیت سود در شرکت های ورشکسته، درمانده و سالم چگونه می باشد؟ آیا ویژگی های کیفی سود بر نوع مدیریت سود، شرکت های سالم، درمانده و ورشکسته تاثیر دارد؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

  • آیا شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی و ورشکستگی قرار می گیرند، اقدام به مدیریت سود می کنند؟ نوع مدیریت سود در این گونه شرکت ها چگونه می باشد؟
  • آیا ویژگی های کیفی سود، بر نوع مدیریت سود و سودآوری آتی تاثیر دارد؟
  • آیا با آزمون توانایی ویژگی های کیفی سود و اقلام تعهدی اختیاری در پیام رسانی قدرت سودآوری آتی، فرصت طلبانه یا کارا بودن مدیریت سود را می توان تعیین نمود؟

مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

پایان نامه - تز - رشته حسابداری