ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- آزمون فرضیات پژوهش:

فرضیه اول: بین کارایی عملیاتی و متغیرهای ورودی ارتباط هست:

در خصوص این فرضیه در بخش تحلیل حساسیت با حذف هریک از متغیرهای ورودی و پس از آن سنجش کارایی عملیاتی شرکتها در سالهای مختلف به مطالعه اندازه تاثیر این متغیرها بر کارایی عملیاتی پرداختیم. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده مشخص گردید که کلیه متغیرهای ورودی بر کارایی عملیاتی شرکتها تاثیرگذار هستند و از بین این متغیرها اندازه دارایی و فروش بیشترین تاثیر را در کارایی عملیاتی شرکتها دارد.

فرضیه دوم: بین کارایی عملیاتی و متغیرهای خروجی ارتباط هست:

همانگونه که در بخش قبل(فرضیه اول) گفته گردید در این خصوص آزمون این فرضیه نیز از تحلیل حساسیت بهره گیری نموده ایم. در میان متغیرهای خروجی (ستانده ها) مشخص گردید که مطالبات بیشترین ارتباط را با کارایی عملیاتی دارد. این به آن معناست که هرچه اندازه مطالبات یک شرکت بیشتر باشد کارایی عملیاتی آن شرکت نیز بیشتر خواهد بود.

نتایج به دست آمده در این پژوهش هم به مقصود نوع متغیرهای انتخابی و هم به لحاظ روش های براورد مشابه روش به کار رفته در مقاله حجازی و همکاران در سال 1387 می باشد. همچنین در پژوهش افخمی و همکاران که در سال 1389 انجام گردید نیز روش مورد قبول به مقصود محاسبه کارایی BCC نهاده گرا بوده می باشد. از وجوه فرق این پژوهش می توان به این موضوع تصریح نمود که در اکثر تحقیقات انجام گرفته مورد مطالعاتی و یا واحدهای تصمیم گیری شعبات بانک ها و موسسات مالی بوده اند و نیز یک وجه فرق با بعضی از پژوهش ها در انتخاب روش می باشد که در بعضی از آنها از مدل CCR و در بعضی دیگر هر دو مدل را به عنوان مدل های اندازه گیری بهره گیری نموده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-4- پیشنهادات کاربردی پژوهش

هر تحقیقی هر چند که به صورت جامع فرض گردد، به لحاظ بعضی محدودیت های ماهوی و شکلی اعم از موضوعی و زمانی، قادر نیست به همه ابعاد موضوع نگریسته و از جنبه های مختلف به آن بپردازد. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبوده می باشد، پس برای انجام بعضی تحقیقات همسو با این موضوع و همچنین توسعه آن، پیشنهادهایی به تبیین ذیل برای انجام تحقیقات بعدی و پژوهشگران آتی، ارائه می گردد:

  1. پیشنهاد می گردد عوامل مختلفی مانند اندازه شرکت بر روی کارایی سنجیده گردد.
  2. پیشنهاد می گردد به مقصود ارتقا کارایی کوشش به مقصود کاهش مواردی مانند مطالبات و … انجام گردد.
  3. با افزایش اندازه طرح های داخلی به مقصود ارتقا رشد و پیشرفت داخلی می توان کارایی را افزایش داد.
  4. بهره گیری کنندگان از نتایج و روش های این پژوهش می تواند مدیران شرکت ها مخصوصا شرکت های صنعتی و نیز مدیران مالی و میانی شرکت ها باشند. همچنین سرمایه گزاران و تحلیل گران بازار بورس با بهره گیری از نتایج این پژوهش می توانند واحدهای با کارایی مالی بالا را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری