تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1. مقدمه

درفصل ­پیش به اظهار فرضیه‌های پژوهش، مدل­ها و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آنها، پرداخته گردید. همچنین جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه وچگونگی­گردآوری داده‌های مورد نیاز معرفی­گردید. در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های پژوهش جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده ازروش­های­آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول بهره گیری شده می باشد. بهره گیری ازآمارتوصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد مطالعه صورت پذیرفته می باشد زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد می باشد. هدف آمار استنباطی، به طورکلی انجام استنباط درمورد پارامترهای جامعه ازطریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی می باشد­که دراین استنباط ها هست. در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با بهره گیری از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با بهره گیری از آماره های  همچون ایم، پسران و شین[1] ولین و لوین[2] پایایی متغیرها مطالعه­شده می باشد. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل مطالعه شده می باشد.در نهایت در اجرای نهایی­مدل­باتوجه­به معناداری­کل مدل­ونیز معناداری­تک تک ضرایب مدل نهایی ­استخراج گردیده ­می باشد.

4-2. آمار توصیفی داده‌ها

جامعه­آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که تا پایان سال 1392 بر پایه نرم‌افزار ره‌آورد جدید بورس برابر با 478 شرکت بوده که با در نظر داشتن روش غربالگری( بر اساس معیارهای جدول 3-1) 129شرکت می­باشد.درجدول (4-1) ، آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش را درطی دوره مورد مطالعه نشان می­دهد. آمارتوصیفی متغیر‌ها پژوهش­که­با بهره گیری ازداده‌های ­شرکت هاطی دوره­آزمون(سال‌های92-1387) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ارائه گردیده می باشد.

بطور نمونه متغیر وابسته بازده سهام شرکت  دارای میانگین، 144/0، میانه 149/0، انحراف معیار 056/0، کمینه 044/0 و بیشینه 243/0 می باشد. با توجه با در نظر داشتن اینکه در این متغیر میانگین کمتر از میانه می باشد توزیع بازده سهام دارای چولگی منفی(چوله به چپ) می­باشد.درخصوص فرصت های رشد میانگین، میانه، انحراف معیار ، کمینه و بیشینه آن بترتیب برابر با 498/0، 501/0، 192/0، 146/0 و 841/0 می باشد. با در نظر داشتن اینکه در این متغیر میانگین کمتر از میانه می باشد، لذا توزیع فرصت های رشد دارای چولگی منفی(چوله به چپ) می­باشد.

[1] Im , Pesaran, Shin

[2] Levin, Lin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری