عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- دسته بندی ریسک

– مک کائل 1996 سلسله مراتبی از دسته های ریسک را که مدیران پروژه در هنگام برنامه ریزی پروژه بایستی به آن توجه داشته باشند برشمرد.با انجام این کار ممکن می باشد آنها از ریسک های مشخص شده جلوگیری کنند.

– مک کائل عضو هیئت شناسایی در پژوهش خود چهار دسته از ریسک های مهم را دسته بندی می کند: وابستگی، الزامات، مسائل مربوط به مدیریت و عدم آگاهی و دانش

–  یک مدیر پروژه می تواند ریسک های وابستگی را شناسایی و از آنها اجتناب کند ازجمله وابستگی ها:

–  وابستگی های نرم افزاری

–  وابستگی هایی که در سراسر توابع تقسیم به وجود می آید

–  در دسترس بودن افراد در زمان مورد نیاز برای انجام وظایف

–  روابط کار فرعی و قابلیت اطمینان از تحویل با در نظر داشتن برنامه

ریسک ها به گونه معمول توسط عوامل زیر ایجاد می شوند:

–  فقدان یک چشم انداز روشن برای پروژه

–  عدم توافق بر سرنیاز، به ویژه در درون سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  عدم اولویت بندی در کارها

–  توسعه در یک محیط وبه سرعت درحال تغییر در پروژه های سفت و سخت

–  فرآیند مدیریت تغییر که مستندات را نا کافی برای مراجعات بعدی ارائه می دهد.

ریسکهای مربوط به مدیریت اغلب اختصار می شوند به دو دسته:

–  برنامه ریزی کلی و کافی نبودن شناسایی وظایف درون پروژه

–  دید نامناسب وغیر واقع به پروژه به علت ضعف مدیریت و اعضی پروژه

–  مشخص نبودن مالکیت پروژه و فرآیند تصمیم گیری

–  تعهدات غیر واقعی که منجربه انتظارات غیر واقعی می گردد

–  درگیری و ارتباط ضعیف بین کارکنان

جالب توجه می باشد، فن آوری جزء این دسته بندی ریسک قرار نمیگیرد.

تنها در گذشته،عدم آگاهی به علت کمبود آموزش در فن آوری موجب ضعف در  درک درست بهره گیری از ابزارها و تکنیک های فن آوری بوده می باشد . علاوه براین ممکن می باشد به علت نا آشنایی اعضای پروژه و کارشناسان با کاربرد نامناسب روبرو شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری