عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5- تحلیل حساسیت متغیرها

در این بخش به مقصود تحلیل حساسیت هریک از متغیرها در هر مرحله با حذف هر متغیر اندازه کارایی محاسبه شده را با هم مقایسه می کنیم تا حساس ترین متغیرها مشخص گردد.

در این بخش ما به تجزیه و تحلیل حساسیت متغیرها پرداخته ایم تحلیل حساسیت در این بخش نشان دهنده اندازه حساسیت کارایی کل نسبت به وجود یا عدم وجود یک متغیر می باشد به این معنا که اگر متغیری را از میان متغیرهای مورد مطالعه حذف کنیم آنگاه اندازه کارایی به چه اندازه تغییر می کند. برای انجام این روش آغاز هریک از متغیرهای پژوهش را به نوبت از میان متغیرها حذف نموده و مقدار کارایی را با باقی متغیرها می سنجیم در انتها برای هریک از از این حالات میانگین کارایی به دست آمده را در طول سال های پژوهش محاسبه نموده و با مقدار اولیه کارایی مقایسه می کنیم. در ادامه  مقادیر میانگین کارایی شرکت ها در سال های مختلف به قرار زیر می باشد:

1.حذف ستانده ها

الف) حذف ستانده مطالبات: میانگین کارایی 0.99

ب) حذف ستانده حقوق صاحبان سهام: میانگین کارایی 0.988

ج) حذف ستانده مجموع هزینه های مالی: میانگین کارایی 0.984

د) حذف ستانده هزینه های عمومی پرسنل: میانگین کارایی 0.982

با در نظر داشتن مقادیر بدست امده می توان اینگونه استنباط نمود که ترتین حساسیت متغیرهای ستانده به صورت زیر می باشد:

متغیر اول: مطالبات

متغیر دوم: حقوق صاحبان سهام

متغیر سوم: هزینه های مالی و

متغیر چهارم: هزینه های عمومی پرسنل

1.حذف نهاده ها

الف) حذف نهاده دارایی: میانگین کارایی 0.974

ب) حذف نهاده موجودی کالا: میانگین کارایی 0.984

ج) حذف نهاده ماشین آلات: میانگین کارایی 0.982

د) حذف نهاده فروش: میانگین کارایی 0.974

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ه) حذف نهاده اندازه بدهی: میانگین کارایی 0.982

با در نظر داشتن مقادیر بدست آمده می توان اینگونه استنباط نمود که ترتیب حساسیت متغیرهای نهاده به صورت زیر می باشد:

متغیر اول: دارایی و فروش

متغیر دوم: ماشین آلات و بدهی

متغیر سوم: موجودی کالا

روش رتبه بندی در این بخش به این شکل می باشد که متغیری که از ستانده ها حذف می گردد و کارایی را بیشتر افزایش می دهد به عنوان حساس ترین ستانده و متغیری که از نهاده ها حذف می گردد و کمترین کارایی را دارد به عنوان حساس ترین نهاده انتخاب می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری