عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود

بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال 2002 توسط کاترین و وینسنت ارائه شده به صورت جدول زیر طبقه بندی نمود :

الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی

پایداری

قابلیت پیش بینی

نوسان پذیری

ب) مفهوم کیفیت سود بر اساس ارتباط بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد

نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی سود

تغییر در کل اقلام تعهدی

پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری

پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان نقدی

ج) مفهوم­کیفیت سود براساس ویژگی های­کیفی­چارچوب نظری هیات­استاندارد های­حسابداری مالی

مربوط بودن

قابل اتکا بودن

د ) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری در تصمیم

قضاوتها و برآوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود

ارتباط معکوس بین کیفیت سود و تغییر استاندارد های حسابداری

در اﯾﻦ زﯾﺮﮔﺮوه، در ﻣﻮرد ﺳﺎزه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ از ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن اﻗـﻼم ﺗﻌﻬﺪی ­و اﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺳﻮد ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه­اﻧﺪ،و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن­آﻧﻬﺎﺑﺎﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن درﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮار دارﻧﺪﮐﻪ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی وﺑﺮﺧـﯽ از زﯾـﺮﮔـﺮوه ﻫﺎی آن ازﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ.

2-2-5. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد

اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد، ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮد ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﻮد ﺑﺎﻻﺳـﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎن دادن ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد ﺑﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.دﯾﮕﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺧﺎﺻﯽازاﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ سود در برمی­گیرند ﻧﻪ ﮐﻞ آﻧﻬﺎ را (ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗـﻼمﺗﻌﻬﺪی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد راﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ). ﺳﻪ اﻧﺪازه ازﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮدﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ اﻗـﻼم ﺗﻌﻬﺪیﮐﻪﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ را از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید