تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4. تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون

در مواردی که مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این می باشد که بر اساس این ارتباط و با بهره گیری از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر(متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:

داده های سری زمانی[1]

داده های مقطعی[2]

داده های ترکیبی[3]

داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را درطول زمان وروی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی،صنایع ویاشرکت‌های مختلف باشد.داده‌های ترکیبی، در واقع اظهار کننده داده‌های مقطعی در طی زمان می باشد، یا به بیانی دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد. باتوجه به ادبیات پژوهش موجود و نیز ماهیت فرضیه های پژوهش در این پژوهش از داده‌های ترکیبی بهره گیری شده می باشد. بمنظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن بهره گیری شده می باشد.

4-4-1.آزمون چاو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج مربوط به­آزمون چاو برای مدل­ رگرسیونی ­پژوهش­حاضردر جدول4-3 نشان داده ­شده می باشد.

در مورد مدل های فرضیه اول و دوم با در نظر داشتن سطح معناداری نتایج آزمون چاو نشان   می­دهد، زیرا مقدار احتمال بدست آمده­کمتر از خطا مورد انتظار( 05/0) می باشد، پس ­ارتباط معنی داری بین متغیر وابسته و مستقل هست، لذا فرضH0 مبنی براستفاده ازمدل تلفیقی تاییدنمی­گردد. به اظهار دیگر،آثارفردی یاگروهی هست و بایستی از روش داده­های تابلویی(پانل)برای برآورد مدل­رگرسیونی پژوهش بهره گیری شودکه در ادامه برای­تعیین ­نوع مدل پانل(با اثرات تصادفی یا اثرات ثابت) ازآزمون هاسمن بهره گیری می­گردد.

4-4-2.آزمون هاسمن

پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ برای سال‌های مختلف یکسان نیست، بایستی روش بهره گیری در برآورد مدل (اثرات ثابت یا تصادفی) تعیین گردد که بدین مقصود از آزمون هاسمن بهره گیری می­گردد. درآزمون هاسمن فرضیه H0 مبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی را پیش روی فرضیه H1  مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی آزمون می نماید.

نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل فرضیه اول و دوم در جدول 4-4 نشان داده شده می باشد. نتایج نشان داده­که­سطح معنی­داری­آزمون هاسمن برای مدل­های اول و دوم به ترتیب برابر با 0107/0 و024/0 بدست­آمده می باشد و زیرا مقدار احتمال بدست آمده کمتر از خطا مورد انتظار     ( 05/0) می باشد، لذا درسطح اطمینان 95 درصد معنی دارمی­باشند، پس فرضیه  H0مبنی براستفاده از مدل اثرات تصادفی تایید نمی­گردد، پس با در نظر داشتن آزمون هاسمن برازش مدل‌ رگرسیونی اول و دوم این پژوهش با بهره گیری از مدل داده‌های پانل به روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود.

[1] Time Series Data

[2]Cross Section Data

[3] Pooling Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری