عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-6- جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری این پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. علت انتخاب جامعه آماری امکان دسترسی به داده های موجود در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. در این پژوهش نمونه مورد مطالعه از طریق روش حذفی سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب خواهد گردید ، به این ترتیب که نمونه آماری متشکل از کلیه شرکت های موجود در جامعه آماری می باشد که حائز معیارهای زیر باشند :

  1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند باشد و در طول دوره پژوهش تغییر دوره مالی نداشته باشند.
  2. جزء شرکتهای فعال در حوزه فعالیت های مالی ، مانند شرکت های سرمایه گذاری ، بانک ها ، بیمه ها و موسسات مالی نباشند.
  3. داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش در طول دوره پژوهش برای دوره زمانی این پژوهش سالهای 1381 تا 1388 می باشد.
  4. در طول یک سال مالی بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشند.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو زمانی:

دوره زمانی این پژوهش از سال‏1381 تا سال 1390 می‌باشد. باتوجه به اینکه تجدید ارائه صورت‏های مالی به گونه متوسط در دوره‏ای دو ساله پس از دوره گزارشگری مالی رخ می‏دهد لوبو و ژائو (2013). داده‏های مربوط به تجدید ارائه برای سال‏های 1382 تا 1390 جمع‏آوری خواهد گردید. به این ترتیب، داده‏های جمع‏آوری شده امکان برآورد مدل‏های لوجستیک را با 8 دوره مالی متوالی فراهم می‏آورد.

1-7-2- قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  4. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید