مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2. اختصار موضوع و روش

موضوع این پژوهش مطالعه ویژگی های کیفی سود و تاثیر آنها بر نوع مدیریت سود شرکت های ورشکسته، درمانده و سالم بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت همبستگی می باشد. و برازش مدل های رگرسیونی بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده می باشد.

آغاز شرکت های نمونه بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن به سه دسته تقسیم شدند. سپس ویژگی های کیفی سود به صورت چرخشی پنج ساله برای هر شرکت اندازه گیری و در نهایت بر مبنای دو پرتفوی 40% بالا و 40% پایین به ترتیب با اعداد یک و صفر برای هر گروه نمونه، رتبه بندی گردید. به مقصود مطالعه تاثیر ویژگی های کیفی سود بر نوع مدیریت سود، یک بار مدل ها بدون متغیرهای کیفی سود برای سه گروه نمونه برآورد گردید و در نهایت با نتایج مدل آزمون فرضیه ها، مقایسه گردید. در مجموع برای اجرای این پژوهش، 40 متغیر برای هر شرکت از صورت های مالی حسابرسی شده و نرم افزار ره آورد جدید استخراج گردید.

5-3. اختصار یافته ها

با آزمون فرضیه اول مشخص گردید که کیفیت اقلام تعهدی در هر سه گروه، ارتباط معناداری با سودآوری آتی مستقر نکرده می باشد. بدین معنی که این ویژگی کیفی سود به خوبی نمی تواند، سودآوری آتی را پیش بینی کند. همچنین کیفیت اقلام تعهدی شرکت های سالم بالاتر از شرکت های درمانده و ورشکسته می باشد.

با آزمون فرضیه دوم پژوهش نیز مشخص گردید که پایداری سود شرکت های سالم بیشتر از شرکت های درمانده و ورشکسته می باشد. و این ویژگی سود نیز شاخص خوبی در پیش بینی سودآوری آتی، نیست.

نتایج آزمون فرضیه سوم بیانگر عدم ارتباط معنادار بین قابلیت پیش بینی سود در هر سه گروه نمونه با سودآوری آتی می باشد. و نتایج چهارمین فرضیه پژوهش اظهار می کند که ویژگی یکنواختی سود در هر سه گروه نمونه نمی تواند سودآوری آتی را پیش بینی کند. و یکنواختی سود شرکت های درمانده و ورشکسته بیشتر از شرکت های سالم می باشد.

هر چهار فرضیه اظهار می کنند که با کنترل ویژگی های کیفی سود، مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و درمانده فرصت طلبانه می باشد، که مورد تایید قرار گرفت. اما کارا بودن مدیریت سود در شرکت های سالم، تایید نشد. پس با کنترل و بدون کنترل ویژگی های کیفی سود، مدیریت سود در هر سه گروه نمونه فرصت طلبانه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

  • آیا شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی و ورشکستگی قرار می گیرند، اقدام به مدیریت سود می کنند؟ نوع مدیریت سود در این گونه شرکت ها چگونه می باشد؟
  • آیا ویژگی های کیفی سود، بر نوع مدیریت سود و سودآوری آتی تاثیر دارد؟
  • آیا با آزمون توانایی ویژگی های کیفی سود و اقلام تعهدی اختیاری در پیام رسانی قدرت سودآوری آتی، فرصت طلبانه یا کارا بودن مدیریت سود را می توان تعیین نمود؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

پایان نامه - تز - رشته حسابداری