دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه آماری فراهم آمده‌اند، اختصار، دسته‌بندی و پردازش می شوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. دراین فرایند داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری تأثیر بسزای در استنتاج‌ها و تعمیم‌ها به عهده دارند.

در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی بهره گیری شده‌ می باشد. در بخش اول این فصل اطلاعات توصیفی مربوط به نمونه‌ی آماری ارائه شده می باشد. در بخش دوم ( آمار استنباطی ) آغاز با بهره گیری از تحلیل عاملی تائیدی ابزار جمع آوری اطلاعات از حیث روایی سازه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته می باشد سپس با بهره گیری از تحلیل همبستگی و همچنین بر اساس مدل‌های معادله ساختاری به مطالعه فرضیه‌ها و مدل پژوهش پرداخته شده می باشد.

 

4-2- توصیف نمونه

 

افراد نمونه از میان حسابداران و کارشناسان مالی شهرستان اصفهان ،که بهره گیری کنند‌گان و کاربران اصلی نرم‌افزارهای مالی اداری می‌باشند انتخاب شده‌اند. از آنجایی که پرسش مربوط به سابقه شغلی به صورت باز بوده می باشد ، لذا آغاز به دسته بندی اعضاء نمونه بر اساس این متغیر پرداخته گردید. کمترین سابقه شغلی 1 سال و بیشترین  30 سال بوده می باشد ، در نهایت 3 گروه 1 تا 10 سال ، 11 تا 20 سال ، 21 تا 30 سال با فاصله یکسان درنظر گرفته شدند. جدول توزیع فراوانی این متغیر در جدول شماره 4-1 و نمودار میله‌ای متغیردر شکل 4-1 نمایش داده شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .