دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

 

در فصل دوم به اظهار مباحث پیرامون ارزش ویژه برند ، روش‌های ارزیابی آن و همچنین آمیخته بازاریابی پرداخته گردید. موارد اظهار شده زمینه ساز فرضیات و سوالاتی می باشد که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها هستیم. پاسخ به این سوالات بایستی در قالب یک روش مشخص علمی صورت پذیرد که در این فصل از پژوهش به معرفی شیوه و روش پژوهش پرداخته می گردد. در ادامه  به معرفی مدل ، عملیاتی کردن  این مدل در پژوهش و تعریف متغیرهای پژوهش پرداخته می گردد و سپس به معرفی جامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری و اندازه نمونه پرداخته می گردد. سپس با معرفی پرسشنامه به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی آن را مطالعه کرده ابزارهای آماری و آزمون‌های تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش را تبیین خواهیم‌ داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-2- نوع و روش پژوهش

 

در این پژوهش کوشش می‌باشد با بهره گیری از مدل ارزش ویژه برند آکر تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند در بازار نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار گیرد. به دلیل آنکه این پژوهش به دنبال ارائه راهکار به فعالین این بازار می‌باشد از نوع هدف کاربردی می‌باشد. پژوهش کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل مشکل عملی می باشد که در دنیای واقعی هست ( خاکی ، 1382)  آغاز با بهره گیری از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای ، مبانی نظری و سابقه پژوهش استخراج گردید و سپس کوشش گردید به کمک ابزار پرسشنامه ، داده‌های مورد نیاز جهت تبیین و توصیف متغیرهای پژوهش جمع‌آوری گردد. به همین خاطر این پژوهش را می‌توان بر اساس ماهیت و  روش یک پژوهش توصیفی، پیمایشی مقصود نمود.

 

 

 

3-3- الگوی پیشنهادی پژوهش

 

همانطور که در فصول قبلی تصریح گردید در این پژوهش جهت مطالعه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند مطابق با مدل آکر پرداخته‌ گردد. در مدل ارزش ویژه آکر ، ابعاد مشخص کننده ارزش ویژه برند چهار بعد آگاهی از برند ،‌کیفیت ادراک شده ، وفاداری به برند و تداعی‌های برند فرض گردیده‌اند اما همانطور که در تحقیقات یو و همکارانش (2000،2001)  تصریح شده می باشد بعد آگاهی از برند و تداعی‌ها با هم همبستگی مثبت داشته و می‌توان آنها را یک بعد فرض نمود. با مطالعه پیشینه پژوهش مشخص گردید که در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته بر اساس این مدل مانند مطالعات   و    نیز این دو بعد یکی مقصود شده‌اند . به همین خاطر در این پژوهش نیز این دو بعد یک بعد تحت عنوان آگاهی و تداعی‌های برند مقصود شده‌ می باشد.

عناصر آمیخته بازاریابی همان عناصر آمیخته مک کارتی در نظر گرفته شده می باشد . با مطالعه‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل گردید که در بازارهای صنعتی ایران و بخصوص بازار نرم‌افزارهای مالی اداری می‌توان اکثر عناصری که تحت عنوان پی‌های اضافه در سایر آمیخته‌های ارائه شده توسط صاحب‌نظران دیگر بازاریابی ارائه شده‌اند را می‌توان در همان چهار عنصر مک کارتی دسته بندی نمود. به‌هررو مدل این پژوهش مطابق شکل شماره 3-1 درنظر گرفته شده‌ می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .