عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-5. مفهوم کیفیت سود

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح گردید، زیرا آنها احساس می کردند سود گزارش شده اندازه قدرت سود یک شرکت را آن چنان که در ذهن مجسم می کنند، نشان نمی دهد. آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، و همچنین تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری، کار مشکلی می باشد. در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی گردد، بلکه بایستی به کیفیت آن نیز توجه گردد. مقصود از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و اندازه احتمال تحقق سودهای آتی می باشد. به بیانی دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد، بلکه به انتظارات سرمایه گذاران از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (نعمتی کشتی، 1387).

کیفیت سود مفهومی چند بعدی می باشد و در تعریف آن نظری یکسان وجود ندارد. با این حال پژوهشگران متعددی تعاریفی از کیفیت سود ارائه کرده اند که در ادامه به اختصار اظهار می شوند.

کیفیت سود را می توان به توانایی سود گزارش شده برای انعکاس سود واقعی شرکت و همچنین سودمندی سود گزارش شده جهت پیش بینی سود آتی تعریف نمود. کیفیت سود به ثبات، تداوم، و عدم نوسان پذیری سود گزارش شده تصریح دارد (بیلوواری و همکاران،2005).

سود با کیفیت سودی می باشد که روش ها و برآوردهای حسابداری مورد بهره گیری در ایجاد آن، عاری از تعصب و طرفداری باشند (لو، 2008، به نقل از برادران حسن زاده و نهندی، 1388).

از دیدگاه لانگ و یتمن(2003)، کیفیت سود عبارت می باشد از مدیریت کمتر سود و شناسایی به موقع زیان (فروغی و محمدی، 1390).

از دیدگاه شیپرو وین سنت (2003)، کیفیت سود اندازه ای از گزارش صادقانه سود، برای نشان دادن سود هیکسیان می باشد. که شامل تغییر در خالص دارایی های اقتصادی به غیر از معاملات با مالکان می باشد (بیلوواری و همکاران، 2005). سود اقتصادی هیکسیان بیانگر مبلغی می باشد که می توان طی یک دوره مالی (در قالب سود تقسیم شده) مصرف نمود؛ در حالی که ثروت آغاز و پایان دوره برابر باشد.(عرب صالحی و ضیایی، 1389). شیپر و وین سنت، مفاهیم پایداری، قابلیت پیش بینی و تغییر پذیری که از ویژگی های سری زمانی سود ناشی می شوند را، به عنوان کیفیت سود در نظر می گیرند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

  • آیا شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی و ورشکستگی قرار می گیرند، اقدام به مدیریت سود می کنند؟ نوع مدیریت سود در این گونه شرکت ها چگونه می باشد؟
  • آیا ویژگی های کیفی سود، بر نوع مدیریت سود و سودآوری آتی تاثیر دارد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا با آزمون توانایی ویژگی های کیفی سود و اقلام تعهدی اختیاری در پیام رسانی قدرت سودآوری آتی، فرصت طلبانه یا کارا بودن مدیریت سود را می توان تعیین نمود؟

مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

پایان نامه - تز - رشته حسابداری