عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2.روش پژوهش

پژوهش حاضراز نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع پژوهشات کاربردی می باشد.هدف پژوهش کاربردی، توسعه دانش­کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. هم چنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش همبستگی می باشد.در این پژوهش هدف، تعیین اندازه ارتباط متغیر هاست. از لحاظ نوع استدلال پژوهش حاضر قیاسی- استقرایی صورت گرفته می باشد. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی انجام می­پذیرد.

3-3. فرضیه های پژوهش

استانداردها و اصول پذیرفته شده حسابداری تاحدودی به مدیران آزادی­ اقدام و اختیارات­ ­ ­اعطا ­می­نماید، لذاگزارشات ­مالی به ویژه اقلام تعهدی وسودحسابداری تاحدودی مبتنی بر برآوردها، انگیزه هاوانتظارات مدیران می­باشند.

در ادبیات ­پژوهش به سه انگیزه اصلی ­مدیران از اعمال ­مدیریت سود تصریح شده می باشد(هولتسن، 1990).

نخستین انگیزه، انگیزه فرصت طلبانه می باشد که طی آن مدیریت به منظورحداکثرنمودن منافع شخصی خودسعی درمدیریت سود می­نماید(لیم وهمکاران، 1990).

دومین انگیزه، قراردادهای کارا می باشد که مدیران به منظورکاهش هزینه های نمایندگی بااعتباردهندگان وسهامداران اقدام به مدیریت سود می­کنند(واتس وزیمرمن، 1977).

سومین انگیزه، انگیزه علامت دهی می باشد که طبق آن مدیریت به منظورکاهش عدم تقارن اطلاعاتی دست به مدیریت سود می­زند(لوییس ورابینسون، 2005).

پژوهشات تجربی پیشین درخصوص انگیزه های فوق به­ویژه انگیزه سوم، شواهدی ازوجودرابطه بین اقلام تعهدی اختیاری وبازده سهام ارائه نموده اند. علی رغم این که اکثر مطالعات تجربی شواهدی از تاثیر منفی اقلام تعهدی اختیاری(مبتنی بر مدیریت سود فرصت طلبانه) ارائه می­کنند، اما بعضی از پژوهشات نیز شواهدی در خصوص جنبه مثبت اقلام تعهدی اختیاری  ارائه نموده اند(چانگ و همکاران2011، رابین و وو2014، دیچو و تانگ2010). درانگیزه علامت دهی، مدیریت کوشش نموده ازآزادی اقدام خوددرانتخاب رویه های حسابداری به منظورانعکاس بهتری ازعملکردشرکت وبه تبع آن همگرایی هرچه بیشترسودحسابداری به سوداقتصادی بهره گیری نماید.تصمیم‌گیری خوب برای سرمایه‌گذاری، نیاز به اطلاعات[1] خوب دارد (ریچارد و دیگران؛ ترجمه پارسائیان، 1386). اطلاعات خوب نیز، نیاز به داده‌های خوب دارد. داده‌ها، معیارهای سنجش یا توصیفی از رویدادها یا موضوعات هستند. اطلاعات، داده‌هایی هستند که می‌توانند اثری شگرف بر گیرنده بگذارند (هندریکسون و ون بردا[2]، 1992). تأثیر اطلاعات،آگاهی دادن نسبت به مواردی می باشد که موجب می گردد تا ارزیابی قبلی تصمیم‌گیرندگان درخصوص­احتمالات مربوط به وقوع رویداد‌های­آتی، موردتجدید نظرقرار گیرد(کریستن‌سن و دمسکی[3]، 2003) ودرنتیجه، عدم اطمینان موجودکاهش یابد.  حسابداری مالی و گزارشگری می‌تواند به عنوان سازوکاری در نظرگرفته شودکه به وسیله آن به حل این مساله پرداخت و به شیوه‌ای مدبرانه اطلاعات درون سازمانی را به اطلاعات برون سازمانی تبدیل ‌کند (اسکات، 2003). حسابداران نیز برای کاهش مشکل گزینش نادرست، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا اندازه اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد،  از این رو، یکی از عوامل موثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم می باشد. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع گردد، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب گردد. پس، قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات می باشد که بایستی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (قائمی و وطن‌پرست، 1384). در بازار سرمایه کامل، تصمیمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری، مستقل از یکدیگر نیستند و کاستی‌های (نقایص) بازار سرمایه، از قبیل عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی، عدم بهره گیری مناسب از فرصت ­های سرمایه‌گذاری را به وجود می‌آورند. به گونه کلی، عدم تقارن اطلاعاتی چندین تضاد بین ذینفعان اصلی ایجاد می کند، که منجر به عدم بهره گیری مناسب از فرصت­های سرمایه‌گذاری می گردد. عدم بهره گیری مناسب از فرصت­های سرمایه­گذاری ممکن می باشد به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی هست و مکانیسم‌های هم راستا کردن منافع سهامداران و مدیران کاملا کارا نباشد، مدیران ممکن می باشد از جریان‌های نقدی آزاد بهره گیری نموده و پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند، که این اقدام باعث می­گردد تا از فرصت­های سرمایه­گذاری به گونه مناسب بهره گیری نشود (جنسن،1986).

درواقع مدیریت کوشش نموده ازطریق اقلام تعهدی اختیاری سیگنالهایی رادرخصوص اطلاعات محرمانه وعملکردآتی شرکت به بازارمخابره نماید. ازسوی دیگردرشرکتهای دارای فرصتهای رشدبالابه دلیل معضلات نمایندگی وعدم تقارن اطلاعاتی بالا، مدیران ازانگیزه بالاتری درجهت اعمال مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) به منظورارائه اطلاعات محرمانه درخصوص سودآوری وعملکردآتی شرکت برخوردارند، پس انتظارمی­رود درشرکتهای بافرصتهای رشدبالاسرمایه گذاران وتحلیلگران مالی ارزش بیشتری برای اقلام تعهدی اختیاری متصورباشند (روبین ووو، 2014).

[1] Information

[2] Hendriksen and Van Breda

[3] Christensen  and Demski

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری