عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 اختصار پژوهش

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه ای صورت‏های مالی در دوره‏های آتی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود آزمون فرضیات پژوهش پس از جمع‌آوری و غربال اولیه داده‌ها و انجام محاسبات به مقصود محاسبه و طبقه بندی متغیر‌های پژوهش از نرم افزار Excel بهره گیری شده می باشد سپس با بهره گیری از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه موجود در نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته ایم.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد از میان معیارهای کیفیت حسابرسی تنها میان دوره تصدی حسابرس و احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.

فرضیه اصلی: افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را کاهش می‏دهد.

فرضیه فرعی اول: بین معیار طول دوره تصدی گری با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی ارتباط منفی معناداری هست.

بر اساس نتایج به دست آمده طبق جدول 4-6 و 4-7و با در نظر داشتن ارتباط‌ی منفی معنادار بین طول دوره تصدی‌گری حسابرس و احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی می‌توان اظهار نمود با افزایش دوره تصدی‌گری حسابرس احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی کاهش می‌یابد که علت آن را می‌توان بهبود توانایی فنی حسابرس برای شناسایی انحرافات با اهمیت و شناخت بهتر واحد اقتصادی نام برد. همچنین بین معیار AUDSIZE*TENUREو احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی ارتباط معناداری هست.

نتایج فوق مطابق مطالعات انجام شده توسط کمیسیون کوهن (1978) و (1988) [1]که نتایج این مطالعات اظهار می کند که حسابرسی‌های نامطلوب در دوره‌های تصدی کوتاه‌مدت نسبت به دوره‌های طولانی متداول‌تر می باشد.و مغایر با نتایج پژوهش هویل(1978)و شاکلی(1981)[2] می باشد که نتایج این مطالعات اظهار می کند دوره تصدی طولانی‌تر منجر به ایجاد تعهد مالی قوی بین حسابرس و صاحبکار و همچنین ایجاد توجه سهل‌انگارانه درحسابرس برای حسابرسی گزارش‌های مالی می گردد.

فرضیه فرعی دوم:بین تخصص صنعت حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی ارتباط منفی و معناداری  هست.

با در نظر داشتن نتایج ذکر گردیده در جداول 4-8 مشخص می گردد ارتباط‌ی معناداری بین نسبت تخصص صنعت حسابرس و احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی وجود ندارد. همچنین بین معیار AUDSIZE*TENUREو احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی ارتباط معناداری هست.

نتایج فوق مغایر با نتایج مطالعات کارسلو و همکاران(1992) و اعتمادی و همکاران(1388) می باشد نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش تخصص حسابرس در یک صنعت خاص آن حسابرس قادر خواهد بود حسابرسی‌های با کیفیت‌تری را ارائه دهد. مانند علت های مغایرت نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات فوق می‌تواند، تفاوت در معیاری باشد که به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی تعیین شده می باشد. در تحقیقات فوق از مفهوم مدیریت سود به عنوان معیاری برای کیفیت حسابرسی بهره گیری شده در حالی که در پژوهش حاضر از مفهوم تجدید ارائه صورت‏های مالی به مقصود ارزیابی کیفیت حسابرسی بهره گیری شده می باشد.

[1]AICPA

[2] Hoyle and Shockley

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری