عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4-3. مرحله دوم: ارزیابی کیفیت سود

برای ارزیابی کیفیت سود، رویکردهای متفاوتی هست. اما مهمترین معیارهای سنجش کیفیت سود، ویژگی های کیفی سود هستند. فرانسیس و همکاران (2004) ادبیات کیفیت سود را با مطالعه ارتباط بین هزینه حقوق صاحبان سهام و هفت ویژگی کیفی سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن، و محافظه کارانه بودن سود، توسعه دادند.

در اندازه گیری چهار ویژگی کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، وجه نقد و سود به عنوان ساختار مرجع در نظر گرفته می شوند و در نتیجه تنها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری قابل اندازه گیری هستند. هر کدام از این ویژگی ها، بعد متفاوتی از کیفیت اطلاعات حسابداری را اظهار می کنند (اعتمادی و همکاران، 1391). سه ویژگی مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن، و محافظه کارانه بودن سود، نیز مبتنی بر اطلاعات حسابداری و بازار (سود و بازده سهام)، بوده که نوع دیگری از ابعاد اطلاعاتی سود، به شمار می طریقه و مورد توجه خاص سرمایه گذاران می باشد (کردستانی و مجدی، 1386).

در این مرحله، چهار ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی و یکنواختی سود و همچنین اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود، برای هر شرکت به صورت چرخشی پنج ساله (t تا4- t)، اندازه گیری گردید. به این شکل که سال های 1389 تا 1385برای سال 1389، سال های 1388 تا 1384 برای سال 1388، سال های 1387 تا 1383 برای سال 1387، سال های 1386 تا 1382 برای سال 1386، سال های 1385 تا 1381 برای سال 1385، محاسبه گردید. پس با در نظر گرفتن سال قبل و سال آتی (1- t و 1+ t) هر شرکت نمونه بایستی حداقل 7 سال متوالی، اطلاعات آن موجود باشد. در ادامه، نحوه اندازه گیری چهار ویژگی سود که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، تشریح می گردد.

3-4-3-1. کیفیت اقلام تعهدی: کیفیت اقلام تعهدی به اندازه اقلام تعهدی که روی تحقق جریان وجوه نقد مربوط می باشد، تصریح دارد. به اظهار دیگر کیفیت اقلام تعهدی، اندازه نقد شوندگی اقلام تعهدی سود را تشریح می کند. هنگامی که اقلام تعهدی تغییر یا تعدیل می یابند، تشخیص جریان های نقدی در طول زمان میسر می گردد. برای اینکه سود تعدیل شده معیار بهتری برای پیش بینی سود آینده و جریان های نقدی ارائه می کند (بون لرت تایلندی و همکاران، 2006؛ فینگ لی و همکاران، 2011؛ ثقفی و بولو، 1388).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

  • آیا شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی و ورشکستگی قرار می گیرند، اقدام به مدیریت سود می کنند؟ نوع مدیریت سود در این گونه شرکت ها چگونه می باشد؟
  • آیا ویژگی های کیفی سود، بر نوع مدیریت سود و سودآوری آتی تاثیر دارد؟
  • آیا با آزمون توانایی ویژگی های کیفی سود و اقلام تعهدی اختیاری در پیام رسانی قدرت سودآوری آتی، فرصت طلبانه یا کارا بودن مدیریت سود را می توان تعیین نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

پایان نامه - تز - رشته حسابداری