عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-6. ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی

روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﮑﺎری و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده، ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد اﻗﻼمﺗﻌﻬﺪی، ﻣﯿﺰان دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮد اﺳﺖ. ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﯿﺎری (ﻏﯿﺮﻋﺎدی) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﯿﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪیدﺳﺘﮑﺎری ﻧﺸﺪه، در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. و ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی دﺳﺘﮑﺎری ﻧﺸﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.در ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی (ﮐﻪ ﺟﻮﻧﺰ (1991) آﻧـﺮا ﺑﯿـﺎن وﺗﻮﺳﻂ دﭼﻮ (1995) ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه)، اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری(درآﻣﺪﻫﺎیﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه ﺑﺮایﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و اﻣﻮال،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات) ﺑﺮای ﺟﺪاﮐﺮدن اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﻋﺎدی از اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪی ﻏﯿﺮاﺧﺘﯿـﺎری ﻣﺒﻨـﺎی اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد، ﻋﺪد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺮ اﻗﻼم ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺳﻮداﺳﺖواﻧﺪازهﻣﻌﮑﻮﺳﯽازﮐﯿﻔﯿﺖﺳﻮدﺑﺸﻤﺎرﻣﯽرود.اﯾﻦروﯾﮑـﺮدﮐـﻪﺗﻐﯿﯿﺮاتﮐﻞاﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﮑـﻮس دارد (ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن اﺻـﻮل ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ) را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﻮق داﻧﺴﺖ. اﯾﻦ دﯾﺪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻗـﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را در ﻫﺮ دوره ﻣﻨﻈﻮرﮐﺮده اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻗﻼم دﺳﺘﮑﺎری ﻧﺸﺪه­اﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، داده ﻫﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎزﺑﺮای ﺑﺮآورد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻘﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

2-2-7. ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ

ارﺗﺒﺎط ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط وﺟﻪ ﻧﻘـﺪ-ﺳـﻮد را در ﺑـﺮدارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت روﯾﮑﺮد اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﭼﻮ و دﯾﭽﻮ (2002) ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﻗﻼم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮآورد ﺷﺪه از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدشﺧـﺎﻟﺺﺑﺮﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی دوره ﻗﺒﻞ، دوره ﺟﺎری و دوره ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﺷﺮﮐﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺮآورد ﺗﻤﺎم اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺪازه ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺸﻤﺎر ﻣـﯽ آﯾـﺪ.ﻣـﺪل اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی آﻧﻬـﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری(ﮐﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸـﺪه اﻧـﺪ) ﻧﯿﺴـﺖ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی دوره ﺟﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺮآورد دﺳﺘﮑﺎریﻧﺸﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻋﻤﺪی ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺪل ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪاﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش، وﺟﻪ ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ دوره ﻗﺒﻞ ﯾﺎ دوره ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید