عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-6. آزمون فرضیات پژوهش

4-6-1. آزمون فرضیه اول

فرضیه اول : حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشد بالا نسبت به شرکتهای با رشد پایین بیشتراست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش به مقصود تفکیک شرکت ها به دو دسته شرکت های با فرصت رشد بالا و سایر شرکت ها، نخست در هر سال نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(MTB) محاسبه شده و شرکت های نمونه بر اساس نسبت مزبور به ده دهک تقسیم می­شوند، شرکت هایی که بر مبنای نسبت مزبور در دهک های هفتم تا دهم قرار می گیرند جزء شرکت های با فرصت رشد بالا طبقه بندی می شوند و خاطر نشان می گردد در در صورتی که اجزاء اخلال مثبت باشد، بیانگر اقلام تعهدی اختیاری مثبت و درصورتی­که منفی باشد، بیانگر اقلام تعهدی اختیار منفی می باشد. در این پژوهش به منظورآزمون فرضیه اول کل اقلام تعهدی اختیاری صرفنظراز علامت مثبت یا منفی آن در مدل رگرسیونی اصلی پژوهش مقصود می گردد.لذا در این­پژوهش با در نظر داشتن موضوع پژوهش­که برگرفته از پژوهش روبین و وو(2014) می باشد، به منظورآزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی زیراستفاده می­گردد:

R= α0+ α1GROW + α2OCF +α3 NDAC +α4 DAC +α5 DAC* GROW+ε

پس­ازآزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول4 -9 ارائه شده می باشد. مقدار آماره F (943/10) نیز حاکی از معناداری­کل­ مدل ­رگرسیون می­باشد.همان طورکه در قسمت پایین جدول4-9 مشخص شده می باشد، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به­ترتیب عبارتند از 6/53 درصد و7/48 درصد.

پس، می‌توان نتیجه گرفت­که درمعادله رگرسیونی مزبور،تنها حدود 7/48 درصد از تغییرات بازده­سهام شرکت‌های مورد مطالعه­توسط متغیرهای مستقل­وکنترل مزبورتبیین می­شوند.

در جدول 4-9 اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده اندازه تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر ارزش شرکت ‌های مورد مطالعه می باشد. درصورتی­که مقدار sig محاسبه شده توسط نرم افزارکمتر از سطح اطمینان در نظر گرفته شده (در این پژوهش معادل 5%) باشد، معنی‌داری متغیرمورد نظر تایید شده و فرضیه مرتبط با آن ­تایید می گردد. همچنین­باتوجه ­به  ­مقدارآمارهt، نیزاگراین­آماره­ازمقدارمعادل­آن­درجدولt استیودنت با همان سطح اطمینان (5%) بیشتر باشد، فرضیه مرتبط با آن تایید می­گردد. لذامطابق باجدول4-9، سطح معنی‌داری (sig) متغیر اقلام تعهدی اختیاری (019/0) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (5%) می باشد؛ همچنین قدرمطلق آماره tمربوط به این متغیر(944/2) بزرگتر از آماره  tبدست آمده از جدول با همان درجه­آزادی می باشد. از سوی دیگر سطح معناداری متغیر اثر تعاملی اقلام تعهدی اختیاری و فرصت های رشد(030/0) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (5%) می­باشد که با در نظر داشتن علامت مثبت ضریب متغیر مزبور فرضیه پژوهش مبنی بر این که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین بیشتر می باشد، درسطح اطمینان 95% تایید می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری