عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-4- ریسک تجاری

از دیدگاه نظری شرکت دارای مقدار معینی ریسک می باشد که بصورت ذاتی یا فطری در فعالیت­های آن هست که در اصطلاح به آن ریسک تجاری گویند و یا بعبارتی ریسک تجاری عدم اطمینانی می باشد که بصورت ذاتی در پیش بینی سود عملیاتی شرکت دارد. به تعبیری ریسک تجاری ریسک انفرادی[1]  می باشد. در این ارتباط خالص سود عملیاتی پس از کسر مالیات[2] عبارت می باشد سود عملیاتی بعد از کسر مالیات .

پراسد و مریکاس[3] در سال 1984 اینطور اظهار کرده­اند که ریسک تجاری شرکت غیر اهرمی را می­توان از طریق انحراف معیار بازده سهام محاسبه نمود(جولای،1388) و با در نظر داشتن آن فرمول محاسبه ریسک تجاری با بهره گیری از رگرسیون بصورت زیر ارائه گردید:

Rut = au + βut * Rmt + eu

و متغیرهای مربوط به آن بدین شکل تعریف خواهند گردید :

Rut : بازده شرکت غیر اهرمی برای دوره t

βut : ریسک شرکت غیر اهرمی که همان ریسک تجاری می باشد.

Rmt : بازده پرتفوی بازار

au : عرض از مبدا خط رگرسیون.

ریسک تجاری تا حد زیادی به هزینه عملیاتی شرکت نیز وابسته می باشد بطوریکه اگر هزینه­های ثابت بالا باشد ، حتی کاهش اندکی در فروش می­تواند بازده سهام را به اندازه زیادی کاهش دهد . پس اگر سایر عوامل ثابت باشند هراندازه که هزینه­های ثابت زیاد باشند ریسک تجاری شرکت بیشتر می­گردد .از طرفی اگر شرکت هیچگونه وامی دریافت نکند عدم اطمینان یا ریسک بازده سهام آینده ، ریسک تجاری تلقی می­گردد پس میتوان اینطور نتیجه گرفت که ریسک تجاری نه تنها در صنایع مختلف بلکه در شرکتهای فعال در یک صنعت فرق می­کند.

2-4-4-1- عوامل موثر در ریسک تجاری

ریموند پی عوامل موثر در ریسک تجاری را به صورت زیر اظهار کرده می باشد :

  • نامطمئن بودن تقاضا : در صورتیکه سایر عوامل ثابت باشند ، هر اندازه که تقاضا برای محصولات شرکت قابل پیش­بینی باشد ، در آن صورت ریسک تجاری بیشتر می باشد.
  • تغییر یا نوسان در قیمت فروش : هر اندازه که نوسان در قیمت فروش بیشتر باشد،ریسک تجاری نیز بیشتر می باشد.
  • تغیییرات در هزینه مواد اولیه
  • قرار گرفتن در معرض ریسک­های خارجی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اندازه ثبات در هزینه ها : هر اندازه که هزینه­های ثابت شرکت بیشتر باشد ، شرکت در معرض ریسک تجاری بیشتری می باشد بخصوص زمانیکه قیمت فروش محصولات نوسان هم داشته باشد. بعبارتی اگر سایر عوامل ثابت باقی بمانند، هراندازه اهرم عملیاتی شرکتی بیشتر باشد ریسک تجاری نیز بیشتر خواهد بود.
  • توانایی در تعدیل قیمت محصولات با در نظر داشتن تغییر در هزینه اقلام ورودی.
  • توانایی در عرضه محصول جدید (به هنگام ) و مبتنی بر مقایسه هزینه و منفعت : شرکتهایی که از فن­آوری پیشرفته بهره گیری می­کنند بیشتر در معرض ریسک تجاری هستند(جهانخانی،1385).

[1]– Stand alone Risk

[2]– Net Operating Profit after Tax (NOPAT)

[3]– Prasede & Merichas

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری