عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2. مفهوم مدیریت سود

سود ارتباط نزدیکی با جریان نقدی دارد. شکاف بین سود و جریان نقد، اقلام تعهدی می باشد. یکی از کاربرد های اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناخت جریان های نقدی در طول زمان می باشد. به طوری که ارقام تعدیل شده (سود) بتواند، عملکرد شرکت را بهتر اندازه گیری کند. با این حال، اقلام تعهدی نیاز به مفروضات و پیش بینی جریان نقدی آینده دارد. پس، اقلام تعهدی محصول قضاوت ها، برآوردها و تخصیص می باشد. (بون لرت تایلندی، 2006)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دیچو و همکاران (1998)؛ لیو و همکاران(2002)، اقلام تعهدی را انتقال یا تعدیل شناخت جریان های نقدی در طول زمان به گزارش های مالی که حاوی اطلاعاتی در مورد عملکرد شرکت می باشد، تعریف می کند. در چند دهه اخیر، ادبیات حسابداری و مالی، به دنبال یافتن پاسخی متقاعد کننده برای این سوالات می باشد که آیا اقلام تعهدی بر افزایش کیفیت سود و محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی، موثر می باشد؟ و یا اگر اقلام تعهدی برای مدیریت سود مورد بهره گیری قرار می گیرد، به عنوان یک مداخله عمدی مدیریت در فرایند گزارشگری مالی به مقصود پیشبرد منافع شخصی، بهره گیری می گردد؟(بیزیسر، 2008).

حسابداری تعهدی، به مدیران اجازه می دهد که در گزارشگری مالی به مقصود انتقال اطلاعات، تشخیص و قضاوت خود را اعمال کنند. اعمال قضاوت توسط مدیران و اختیارات آنان در فرآیند گزارشگری مالی، تحت عنوان مدیریت سود شهرت یافته می باشد (اعتمادی و فرج زاده دهکردی، 1391).

مدیریت سود یک پدیده فراگیر در گزارشگری مالی شرکت ها و یا انتشار اطلاعات مربوط به سود می باشد. هدف از مدیریت سود، نشان دادن کیفیت سود به صورت منطقی که بتواند انتظارات سهامداران، و ارائه کنندگان آن را برآورده کند (فرانسیس و همکاران، 2008).

کلاگ و کلاگ (1991)، دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود را یکی تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و دیگری افزایش ارزش بازار شرکت عنوان می کنند (دستگیر و رستگار،1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

  • آیا شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی و ورشکستگی قرار می گیرند، اقدام به مدیریت سود می کنند؟ نوع مدیریت سود در این گونه شرکت ها چگونه می باشد؟
  • آیا ویژگی های کیفی سود، بر نوع مدیریت سود و سودآوری آتی تاثیر دارد؟
  • آیا با آزمون توانایی ویژگی های کیفی سود و اقلام تعهدی اختیاری در پیام رسانی قدرت سودآوری آتی، فرصت طلبانه یا کارا بودن مدیریت سود را می توان تعیین نمود؟

مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

پایان نامه - تز - رشته حسابداری