عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2. تشریح موضوع و اظهار مساله

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را اظهار  می­کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ، نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می­باشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری می باشد که چه زمانی درآمد و هزینه بایستی شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را    می­توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک نمود. اجزای اختیاری[1] اقلام تعهدی[2] عبارت از اقلامی می باشد که مدیریت می­تواند کنترل هایی بر روی آن ها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی می باشد که مدیریت نمی­تواند بر روی آن ها کنترلی اعمال نماید       ( دسای و همکاران 2009).  پژوهشات تجربی به صورت فزاینده در حال مطالعه تأثیر کیفیت اقلام تعهدی  به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشند. تأکید بر اقلام تعهدی در این پژوهشات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، 1994، سوبرامائیان، 1996، امسی نیکلز، 2002، باتاچاریا، 2007، ظریف فرد و ناظمی، 1383، ثقفی و فدایی، 1386، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، 1386) می باشد که نشان می­دهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان های نقدی آتی می­گردد. به عنوان مثال از نظر اعتبار دهندگان، کیفیت پایین تر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان های نقدی می­گردد. در نتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی می­گردد. البته زیرا اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد، ممکن می باشد در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی می­گردد. پس، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی بالاتر می باشد(رستمی و همکاران، 1390).

حساسیت بازده سهام تصریح به اندازه تغییر پذیری بازده سهام دارد. در پژوهشات تجربی به عواملی همچون متغیرهای کلان اقتصادی، ساختار مالکیت، کیفیت سود و نیز کیفیت اقلام تعهدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت ها تصریح شده می باشد. اما آن چیز که در پژوهشات گذشته در هاله ای از ابهام قرار داشته اندازه تاثیر اقلام تعهدی اختیاری  با در نظر داشتن انگیزه های مدیریت می باشد. علی رغم این که اکثر مطالعات تجربی شواهدی از تاثیر منفی اقلام تعهدی اختیاری(مبتنی بر مدیریت سود فرصت طلبانه) ارائه می­کنند، اما بعضی از پژوهشات نیز شواهدی در خصوص جنبه مثبت اقلام تعهدی اختیاری  ارائه نموده اند(چانگ و همکاران2011، رابین و وو2014، دیچو و تانگ2010). در مدیریت سود فرصت طلبانه کوشش می­گردد عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گیری از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از اندازه معقول ، پنهان گردد. پیش روی در مدیریت سود خوب، مدیریت  کوشش نموده از آزادی اقدام خود در انتخاب رویه های حسابداری به مقصود انعکاس بهتری از عملکرد شرکت و به تبع آن همگرایی هر چه بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی  بهره گیری نماید.

در واقع در مدیریت سود خوب، مدیریت کوشش نموده از طریق اقلام تعهدی اختیاری سیگنال هایی را در خصوص اطلاعات محرمانه و عملکرد آتی شرکت به بازار مخابره نماید. از سوی دیگر در شرکت های دارای فرصت های رشد بالا به دلیل معضلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بالا ، مدیران از انگیزه بالاتری درجهت اعمال مدیریت سود خوب به مقصود ارائه اطلاعات محرمانه در خصوص سودآوری و عملکرد آتی شرکت برخوردارند. پس انتظار    می­رود در شرکت های با فرصت های رشد بالا، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی ارزش بیشتری برای اقلام تعهدی اختیاری  متصور باشند(روبین و وو، 2014). با عنایت به مطالب فوق این پژوهش به دنبال مطالعه تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

[1] Discretionary items

[2] Non discretionary items

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید