عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2 آمار توصیفی

دو دسته پردازش اصلی به گونه عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می گردد. برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای اظهار داده های جمع آوری شده بهره گیری می گردد. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای بهره گیری می گردد. همچنین در این زمینه بهره گیری از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر می باشد.

در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد مطالعه در پژوهش پرداخته می گردد. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، واکاوی واریانس و… در این زمینه مورد بهره گیری قرار میگیرد.

هدف از تحلیل توصیفی داده ها ارایه اطلاعات بیشتر در خصوص ویژگی های جامعه یا نمونه آماری مانند توزیع داده ها می باشد که از دو طریق بهره گیری از نمودارها و محاسبه بعضی از شاخص های مرکزی و پراکندگی انجام می­گردد. آماره های  توصیفی متغیرهای پژوهش به تبیین جدول شماره 4-1 می باشد.

به دلیل دامی (صفر یا یک) بودن سایر متغیرهای پژوهش از تحلیل توصیفی آنها صرف نظر شده می باشد. بزرگتر بودن میانگین از میانه وجود نقاط بزرگ را در داده­ها نشان می­دهد زیرا میانگین تحت تأثیر این مقادیر قرار می­گیرد در این موارد توزیع داده­ها چوله به راست می باشد برای مثال توزیع متغیر نسبت SIZE(اندازه شرکت) چوله به راست می باشد. در بعضی متغیرها مقادیر میانگین و میانه نزدیک به هم می باشد که دراین موارد توزیع متغیرها متقارن می باشد. تمامی متغیرها تقارن نسبی دارند. همچنین اندازه کشیدگی تمام متغیرها بیشتر از کشیدگی نرمال می باشد. (اندازه کشیدگی و چولگی توزیع نرمال صفر می باشد).

4-3 تحلیل ماهیت متغیرها و ویژگی های متغیرهای پژوهش

آمار استنباطی با بهره گیری از اصول و قوانینی که پایه های آنها بر تئوری احتمالات نهاده شده می باشد در مورد اعتبار مقادیر توصیفی و احتمال درست بودن نتایج آن قضاوت می کند و با این تفسیر احتمالی نتیجه یک پژوهش مشخص می گردد. در  پژوهش حاضر به مقصود آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون لجستیک چند گانه بهره گیری شده می باشد.

رگرسیون لجستیک شبیه به رگرسیون معمولی می باشد، با این تفاوت که روش تخمین ضرایب یکسان نیست. در رگرسیون لجستیک به جای حداقل کردن مجذور خطاها، (که در رگرسیون معمولی انجام می گیرد) احتمالی رخداد یک واقعه را حداکثر می کند. همچنین در تحلیل رگرسیون معمولی برای مطالعه معنی داری بودن ارتباط از آماره های استاندارد  t,F بهره گیری میشود در حالی که دررگرسیون لجستیک از آماره های «کای دو» و «والد» بهره گیری می گردد. آماره والد از ارتباط زیر محاسبه میشود. در این ارتباط ضریب متغیر S.E , Xi خطای معیار می باشد.

آماره کای دو به مقصود تعیین اندازه اثرگذاری متغیر (متغیرهای مستقل) بر متغیر وابسته و بطور کلی برازش کل مدل می باشد و قابل مقایسه با آماره F در تحلیل رگرسیون معمول می باشد. آزمون والد نیز معنی داربودن متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون را مطالعه می کند و قابل مقایسه با آماره t در رگرسیون معمولی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری