مطالعه ارتباط بین هزینه‎ های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

5 -1.مقدمه

پژوهش حاضر به مقصود مطالعه ارتباط بین اجزای هزینه­های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان انجام شده می باشد. با در نظر داشتن ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده، اجزای هزینه‎های کیفیت انتخاب و سپس با بهره گیری از ضریب همبستگی ارتباط  آنها با کیفیت  مورد آزمون قرار گرفت.

در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از آزمون ها پرداخته خواهد گردید و به دنبال آن نتیجه‎گیری کلی از یافته‎های پژوهش، پیشنهادات برای پژوهش آینده و موانع و محدودیت هایی که در انجام پژوهش وجود داشت مطرح می‎گردد.

5-2. اختصار موضوع و روش پژوهش

در پژوهش حاضر روش جمع‎آوری هزینه‎های کیفیت، روش سنتی و مدل مورد بهره گیری برای تعیین هزینه‎های کیفیت مدلPAF می‎باشد.

طبق نظریه جوران (1962) بین هزینه پیشگیری و ارزیابی از یک سو و هزینه شکست از سوی دیگر ارتباط معکوس، بین هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی ارتباط مستقیم و بین هزینه های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی ارتباط معکوس هست. فرضیه­های پژوهش حاضر نیز بر مبنای نظریه جوران تعریف گردید و تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات‌ پژوهش با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون و  نرم‌افزارSPSS  انجام پذیرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی از انجام پژوهش:

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل بشر و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های 1390 تا 1392 می‎باشد.

این پژوهش در محاسبه و جمع‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

که اهداف اصلی عبارتند از:

 • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت
 • تبیین چگونگی جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت
 • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت
 • کسب معیاری برای سنجش اندازه روی آوردن سازمان به کیفیت
 • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی
 • کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

 • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات
 • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‎ها اتفاق می‎افتد
 • تنظیم طریقه هزینه‎های کیفیت
 • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت
 • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه
 • کمک به بهره گیری کنندگان مانند مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی
 • توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری