عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4- ارزیابی و اندازه گیری عملکرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از اندازه گیری عملکرد این می باشد که مدیران به درک واضح و روشنی از جنبه های مختلف سازمان پی برده و بتوانند تصمیمات هوشمندانه تری را اتخاذ نمایند. اهمیت روز افزون جایگاه مدیران در عصر حاضر بیانگر ظهور الگویی جدید می باشد .از آنجا که مدیران عناصر مهم در تحقق جامعه پیشرفته صنعتی می باشند، جامعه بایستی روشهایی را اتخاذ کند که راه را برای بهره گیری بهینه از عوامل پیشرفت هموار کند. درحقیقت، در جهانی که دائماً در حال تغییر می باشد، بقای جامعه به توانایی آن جامعه در جهت نمایان ساختن مدیران شایسته بستگی دارد. بعلاوه حفظ یک مدیر به اندازه ی توانایی آن قابل اهمیت می باشد. پس با اندازه گیری عملکرد مدیر هر سازمان می توان به شایستگی های آن مدیر در جهت تحقق اهداف سازمان در راستای مأموریت و برنامه های استراتژیک پی برد و برای حفظ آن مدیر و بهبود عملکرد وی برنامه ریزی های لازم را انجام داد. با در نظر داشتن اینکه به کارگیری منابع انسانی و مادی هر سازمان به تصمیمات مدیران آن سازمان بستگی دارد،  لذا اندازه گیری عملکرد مدیران سازمانها می تواند به بهبود عملکرد هر سازمان منجر گردد(بیک زاد وهمکاران،1389،152).

ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درمورد عملکرد طی دوره ای معین می پردازد. ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت هاست. مقصود از تاثیر اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات می باشد. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه بهره گیری از منابع در قالب شاخص های کارایی اظهار می گردد. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع اندازه کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص بهره گیری بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد. ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد.

به گونه کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه اندازه و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و توجه معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد( کیانی، 1389).

سیستم ارزیابی عملکرد شامل عملکردی می باشد که بتواند عوامل اصلی موفقیت باشد. مقیاس هایی برای کشف انحرافات، مقیاس هایی برای پیگیری پیشرفت های گذشته، مقیاس هایی برای توصیف پتانسیل وضعیت، مقیاس هایی برای محصول، مقیاس هایی برای داده ها و از این قبیل. سیستم ارزیابی عملکرد همچنین بایستی شامل جزئی باشد که بصورت مداوم صحت روابط علت و معلولی میان ارزیابی ها را چک کند(سانتوس[1]و همکاران ،789،2007).

دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان هست که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها عبارتند از:

1- تاثیر[2]: عبارت می باشد از درجه و اندازه نیل به اهداف از قبل تعیین شده . به اظهار دیگر تاثیر نشان می دهد که تا چه اندازه از کوشش های انجام شده نتایج مورد نظرحاصل شده می باشد.

2-کارایی[3]:کارایی عبارت می باشد از مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده و می توان آن را برحسب نسبت مصرف به محصول محاسبه نمود (بیک زاده وهمکاران،1389،153).

3- سود[4] وسودآوری: در یک تعریف ساده عبارت می باشد از نسبت فروش به هزینه.

4-  بهره وری[5]: بهره وری عبارت می باشد از ارتباط بین ستاده حاصل از یک سیستم تولید به داده های بکار رفته (مانند سرمایه، انرژی، نیروی کار، …) به مقصود تولید آن ستاده (سازمان بین المللی کار) (میر سپاسی، 1384،177)

5- کیفیت زندگی کاری[6]: به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود ( میر سپاسی، 1384 ،143).

6- خلاقیت و نوآوری[7]: خلاقیت یعنی بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید(نژاد ایرانی، 1381،31).

کونتز، از نوآوری به کارگیری ایده های نو ناشی از خلاقیت دانست و معتقد می باشد که نوآوری می تواند محصولی جدید، فرصت جدید یا راه حل جدیدی برای انجام کاری باشد(نژاد ایرانی ، 1390،35).

7- کیفیت[8] : کار درست را بجای آوردن و بر نیازها و انتظارات مشتریان پاسخ دادن (بیک زاد وهمکاران،1389،153).

[1]. Santos et al

[2]. Effectiveness

[3]. Efficiency

[4]. Benefit & Profit

[5]. Productivity

[6]. Quality of work life

[7]. Creativity & Innovation

[8]. Quality

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری